Referat af beboermøde Kildevang d. 27. Marts 2012
Tilstede: Fra beboerrepræsentationen : Klaus Poulsen, Jette Hansen, Eva Gaarn
Fra LLO : Bente Kristensen
Fra Dan-E : Lene Kahl
Klaus bød velkommen og præsenterede Bente Kristensen fra LLO som nu er vores kontaktperson hos LLO og dernæst til Lene Kahl fra Dan-E.
Valg af dirigent: Bente Kristensen LLO
Beretning:
Efter at Klaus havde indledt med nogle bemærkninger om at året der er gået i nogen grad har været op ad bakke, gik han over til først at omtale skaktningssagen. Vi blev indkaldt til møde fordi arbejdstilsynet havde krævet store ombygninger ved skakterne for at arbejdsforholdene kunne godkendes. Da dette ville blive meget dyrt, havde man valgt at nedlægge skakterne. Konsulenten i Københavns Kommune havde sagt at det blot var en formssag. Det viste sig senere at han havde vildledt både Dan-E og Fonden, og dermed også os. Vi accepterede under protest, da vi måtte se i øjnene at det også her er udlejer der suverænt bestemmer, og når den besluttende offentlige myndighed oven i købet bakker det op, er der ikke meget at gøre. Efter at to garager var inddraget til affaldscontainere med tilhørende udgifter endte det hele op med at Kommunen alligevel hverken ville eller kunne tillade at skakterne blev nedtaget. Der arbejdes stadig på en endelig løsning.

Der har været diverse huslejeforhøjelser over året. Ikke mindst den måde de bliver udsendt på af Dan-E er egnet til at vække forvirring. Somme tider er de forkert dateret og må erstattes af nye, uden at de gamle bliver formelt trukket tilbage. Den der skulle være trådt i kraft d. 1. Januar 2012, måtte annulleres og opkrævede penge betales tilbage, hvad der fik nogle til at tro at de skulle betale. Hvis det er Dan-E’s formål at gøre forvirringen total, må det siges at lykkes ganske godt. Klaus nævnte et eksempel : Imens han en dag var ved at ordne de to foregående varslinger i et forsøg på at få overblik, ringede postbudet på døren med et anbefalet brev med en tredie varsling. Heldigvis får vi uvurderlig hjælp fra LLO i den slags sager. Alt bliver gennemgået med tættekam og der bliver gjort indsigelse mod alt som med rimelighed kan forventes at føre til resultater. Den sidste lejeforhøjelse som måtte trækkes tilbage kommer ikke ”ond” igen, men bliver udsat et halvt år, hvis den overhovedet bliver godkendt i huslejenævnet. Der er protesteret mod flere punkter.

Huslejenævnet godkendte huslejen i de af de moderniserede lejligheder, der havde været indbragt for nævnet. Vi gjorde gældende fra vor side, at folk oplevede en stor uretfærdighed i, at der blev opkrævet samme pris pr. kvadratmeter i lejligheder, som ikke var moderniseret efter samme standard. Nogle er decideret skrabede i forhold til andre. Men juraen var overholdt, hvad der som bekendt ikke altid er det samme som retfærdighed. Som plaster på såret kan nævnes, at Dan-E har frafaldet huslejeforhøjelserne i forbindelse med vinduesudskiftningen på altangangene i de moderniserede lejligheder. Det må siges at være rimeligt ikke at opkræve forhøjelse fordi standarden bringes op på det niveau, den burde have haft ved udlejningen. Arbejdet med de nye vinduer går iøvrigt i gang i uge 19 og vil medføre en forhøjelse på ca. kr. 90-140 pr. md. Pr. lejemål.

Varmeregnskabet blev godkendt, og Klaus henviste iøvrigt til varmesparerådene, som kan findes på vores hjemmeside.

Vi har som bekendt også fået udskiftet dørtelefoner. Det gamle anlæg kostede bunker af ulejlighed og udgifter til reparationer. Vi kunne enten have fået det udskiftet i samme standard uden udgifter for beboerne, eller acceptere en beskeden lejeforhøjelse på ca. kr. 10,00 om måneden i 5 år, for et bedre anlæg, der kræver et minimum af vedligeholdelse og som evt. kan opgraderes med video senere, hvis det ønskes, og som desuden har den fordel at det kan slås fra, hvis man ikke ønsker besøg. Vi valgte at acceptere forhøjelsen for et bedre anlæg, ikke mindst fordi forhøjelsen bortfalder efter 5 år.
Haven trænger til vedligeholdelse. Desværre har der været en del forsømmelser de senere år. På et tidspunkt accepterede vi en ekstraudgift på kr. 20.000,00 om året til en ekstern gartner for at få orden på det, uden at det hjalp nævneværdigt. En af de udgifter vi blandt andet har protesteret mod, var en stigning på kr. 30-40.000,00 om året til haven, som vi ikke havde godkendt. Efter at Allan og Robin har overtaget vicevært-funktionen hat vi aftalt med dem, at Robin sørger for at holde haven, og den eksterne gartner er blevet opsagt. Der er allerede sket pæne fremskridt og haven fremtræder betydelig mere velholdt end den har gjort længe.

Vi har i løbet af det sidste år fået ny kontaktperson i LLO. Bente Kristensen har overtaget jobbet, da Karin Norup har søgt nye udfordringer. I Dan-Ejendomme har Lene Kahl overtaget arbejdet som administrator.

Allan Olsen har fået Robin Sønder som hjælper. Vi har fået etableret et fint samarbejde. Vi må se i øjnene at den tid de har til deres arbejde har sin begrænsning, og skal derfor henstille at man overvejer sine henvendelser og helst henlægger dem til kontortiden mellem 12 og 13. Jo mere der kan afvikles i den time, des mere tid bliver der til uforstyrret arbejde. Ligeledes må det henstilles at der udvises omtanke m.h.t. affaldshåndtering, så de forskellige typer affald anbringes i de dertil beregnede containere, og at man begrænser brugen af skakterne til det nødvendige, og ikke bruger dem til aviser, glas og gamle træer fra altaner (DET ER SET) og ikke at forglemme pizzabakker, som kun er gode til een ting, nemlig til at blokere skakterne med.

§66 mødet med deltagelse af Lars Christensen fra Dan-E, Allan og Robin samt Jette og Klaus omhandlede en del af spørgsmålene om det, der allerede er behandlet i ovenstående. Vi drøftede trapperengøringen som ikke anses for tilfredsstillende. Udbyderen vil blive indkaldt til møde, og opgaverne præciserede. Cykelparkering ved visse opgange vil blive forsøgt reguleret ved skiltning, idet vi dog ikke ønsker en ren ”skilteskov”. Der er visse problemer med Kitchen’s skorsten, madlugt breder sig ofte imellem blokkene og trænger ind i lejlighederne, og det kan være ubehageligt at have åbne vinduer når eens lejlighed kommer til at lugte af leverpostej. Måske bør skorstenen forhøjes. Der er støjproblemer mellem lejlighederne, hvad der ikke er noget nyt, især hvor der er børn. Måske bør det tilstræbes at undlade at leje ud til familier hvor der allerede er børn.
Der har været klager over gæster hos Kitchen, de står og ryger i parkeringsgården, og kan være rimeligt højrøstede, ikke mindst ved hjemgang. Ved nogle lejligheder har der været eksterne bands som ikke går ud over deres lokale anlæg, og det kan give støjgener. Lugtgener fra skorsten har været nævnt, og biler i tomgang i dagtimerne. Vi har en aftalt med Dan-E, at der bliver holdt obs på problemerne, og Kitchen’s personale bør gøre en indsats for at minimere dem. Evt. gener må gerne rapporteres til beboerforeningen, evt. via vores mail på hjemmesiden.

Bytterummet er fortsat et populært tiltag, dog må det henstilles at der holdes en vis orden og udvises selv-diciplin. Klaus nævnte at der en dag havde ligget en smadret glasplade på gulvet, heldigvis splintfri glas, men der havde ikke været gjort noget som helst forsøg på oprydning. Vi håber at det stadig kan opretholdes, men det forudsætter at beboerne også selv gør en indsats for at holde orden.

Julegløgg-arrangementet blev også sidste år afholdt til glæde for de desværre relativt få, der mødte op. Det var som sædvanligt hyggeligt, men der var ønsker om at holde det lidt senere på aftenen. Vi vil forsøge at lægge det mellem kl. 18.30-19.00 i år, og se om det giver større fremmøde.
Der er blevet gennemført en cykeloprydning som var tiltrængt.

Udover det daglige bestyrelsesarbejde med møder og mails har Eva og Klaus i år været på LLO kursus i skimmelsvamp, et interessant emne, der desværre har været aktuelt flere steder i huset. Bestyrelsen forventer at det kommende år kommer til at forløbe på nogenlunde samme måde, og har ingen aktuelle planer om at iværksætte nye initiativer, men er selvfølgelig åbne overfor eventuelle ønsker fra beboerne. Dog håber vi at vi i år kan få arrangeret det lovede kursus i mindre reparationer, som man selv kan udføre i sin lejlighed. Allan har venligst lovet at være instruktør.
Til slut nævnte Klaus vores nye hjemmeside som kan findes under www.bf-kildevang.dk og hvor man kan finde forskelligt som vedrører huset.

Husorden, referater m.m., også dette referat vil kunne findes på hjemmesiden, som vil blive opdateret løbende. Her kan man også kontakte bestyrelsen via mail.

Regnskab og budget blev godkendt. Beløbet til dækning af beboerrepræsentationens arbejde er uændret, dog oplyste Jette at en mindre stigning nok bliver nødvendigt til næste år.

Indkomne forslag:
Klaus
Begrænset tidsrum for brugen af vaskemaskiner og tørretumbler i lejlighederne.

Bente LLO

Lejere kan komme med forslag.

Klaus

Tobaksrygning i elevatorer samt ”skodder” i udendørsområderne skal forbydes.

Bente LLO

Ændringer el. tilføjelser i husorden kræver en afstemning, evt. indkaldelse til nr. 2 møde.

Ole Worm

Forslag om bedre kvalitet ved udskiftning af nye vaskemaskiner, tørretumbler og strygerulle i vaskeriet , da det vil være billigere i længden end alle de reparationer på de nuværende maskiner.
Ligeledes udskiftning af rør m.m. i tide, så ejendommen ikke forfalder mere og mere, eller at pengene til vedligeholdelsen bliver brugt andre steder.

Valg til bestyrelsen:

Klaus, 22C 4-7, Jette, 22B 2-3 og Eva 22C 2-5 blev genvalgt.
Ann Faber Ginness 22B 2-1 meldte sig som beboerrp. Og blev med klapsalver valgt.
Ole Worm blev genvalgt som revisor. Der var ingen der meldte sig til festudvalget, men evt. Interesserede kan henvende sig til BR, eller på vores hjemmeside.

Eventuelt :
Spørgsmål: I kontrakten står een person pr. rum, er det stadig aktuelt ?
Bente LLO : Loven siger 2 voksne pr. beboelsesrum.
Spørgsmål: Hvad med de tomme lejligheder, betaler vi for dem ?
Lene Dan-E: Fonden betaler for de tomme lejligheder.
(Kommentar fra en lejer, det går ud over ejendommens vedligeholdelse)

Spørgsmål: Viceværten’s åbningstider – hvorfor ikke een aften om ugen ?
Klaus
Det har vi haft og der kom ingen. Hvis der er aftenåbning, skal der afspadseres i hverdagene eller overtidsbetaling. I stedet kan der indtales en besked på mobiltelefonen eller send en mail.

Spørgsmål :

Klaus:

Er det lovligt at sætte kæde op fra garagerne og ned til 22C og 22B,
i forbindelse med ambulancer der skal hurtigt frem ?

Det tager kun 30 sekunder at fjerne kæden, alternativet er at der kommer lås på
p.g.a. ulovligt parkerede biler.

Så blev der talt om manglende P-pladser, hvad der evt. kan gøres, forslag som bl.a.
skub containerne 10 m bagud, eller man kan lave mærkater til Kildevang’s beboere, således at man kan se, hvor mange ”udefra ”der bruger P-pladserne.

Mange klagede over mangler i de moderniserede lejligheder, Lene fra Dan-E oplyste, at man skal henvende sig til projektleder Chr. Sebell, (evt. en samlet klage)

Jette informerede om stigningen i antennebidraget fra kr. 65,56 til kr. 94,92 pr. md., Ifølge YouSee skyldes forhøjelserne på abonnementet, at YouSee havde fået lov til at medtage betaling for de betalingskanaler, som lå i grundpakken. Der skete derfor en stigning på kr. 25,00 pr. antennetilslutning pr. måned. Dt er TV3 som er betalingskanal Det har tidligere kun været den udvidede pakke, som har fået prisstigninger, hvorimod grundpakken kun er steget med indeksering. Hertil lægges almindelige prisstigninger, svarende til indeksering.

Administrationshonoraet, som tilfalder Dan-Ejendomme, var forrige år på kr. 19.526,10, men er nu steget til kr. 25.380,00, delvis p.g.a. af lovgivningen, som nu forlanger at den form for administration skal pålægges moms. Vi har gjort Dan-E opmærksom på, at vi syntes honoraret ligger i overkanten, samt at vi forventer, Dan-E varetager vores interesser hos YouSee.

Vi sluttede generalforsamlingen i god ro og orden, og siger tak til Kitchen for lån af lokalerne.
Beboerrepræsentationen