Referat af beboermøde på Kildevang d. 15 marts 2011
Tilstede:

Fra beboerrepræsentationen: Klaus Poulsen,Eva Gaarn, Jette Hansen.

Fra Dan-e Daniella Johansen. Fra ejendommens kontor vicevært Allan Olsen.
1. Valg af dirigent: Karin Norup (LLO)
2. Beboerrepræsentationens beretning:

Klaus begyndte med at redegøre for problemerne omkring indvendig vedligeholdelse. Der er indført ny praksis.. Dette betyder at lejerne fremover skal betale for eksempelvis udskiftning af pakninger, termostater, afløb mm. I korthed al reperation, mens fornyelse af installationer stadig påhviler udlejer. Vi må afvente og se hvordan det udvikler sig. Som det er fremgået har udlejer haft ret til det siden 1994, men først nu har Dan-e indført det her. Beboerrepræsentanterne fik dem dog til at udsende en information og en pjece til alle lejere, da vi mente at der som minimum burde informeres om en så gennemgribende ændring.

Varmecentralen: LLO har på vores vegne protesteret over en beskeden huslejeforhøjelse grundet strafafgift i forbindelse den nye varmecentral fra sidste år. Daniella oplyste at strafafgiften er blevet strøget. For indeværende år kommer der ikkke nogen strafafgift, da anlægget fungerer udmærket. Allan oplyste i den sammenhæng at forsikringen havde betalt for en trykstyret pumpe. Den nye varmecentral kommer vi så vidt det kan ses til at tjene pænt på i det lange løb. Varmeudgifterne falder, vi får ingen strafafgift, som vi selv skulle betale, og om ca. 4 år bortfalder lejeforhøjelsen der kun var femårig.

Vi har haft den årlige havevandring med Lars. Obs på beplantningen i rotunden. Låsen på kæden er skiftet til en karabinhage. Klaus understregede vigtigheden af at kæden sættes på plads igen HVER gang folk kører ind og ud. I værste fald får vi låsen tilbage.

Der er igen gang i renoveringerne. Det støjer. Der er ikke noget vi kan gøre ved det, men vi er heldige at det firma der har vundet entreprisen denne gang er utroligt venlige og samarbejsorienterede. Som eksempel kan nænves at de helt på egen hånd, har besluttet at samle alt det støjende arbejde i de fire lejligheder i 22 B og C på samme tidspunkter. De gør pænt rent efter sig, og i det hele taget er meget indstillet på en god kommunikation både med beboerne og beboerrepræsentationen.

Klaus bød Allan velkommen som ny vicevært på ejendommen. Hans Danielsen måtte holde op, og vi var heldige at Niels Chr, kendte Allan, som vi håber har lyst til at blive her i lang tid.

Der har været rejst spørgsmål om de lejeforhøjelser vi får i forbindelse med den omkostningsbestemte husleje. ALLE varslinger bliver sendt til LLO hvor de bliver gransket nøje.

LLO er i færd med at rejse sag ved huslejenævnet på vegne af en lejer i en af de modernisede lejligheder. Man mener ikke at kvaliteten af lejligheden står mål med lejen. Særlig ikke når man tager i betragning at vinduerne er gamle og utætte.

En lejer har fået kompensation fordi hendes lejlighed ikke kunne varmes op sidste vinter grundet den nye varmecentral. Det var ikke meget, men dog noget.

Vi har stadig ikke fået nedsat grundskylden efter trafikomlægningen. Der rykkes fremdeles.

Jette og Klaus har malet fællesrummet i sommer, og det var igen rammen om en hyggelig glöggeftermiddag med æbleskiver før jul.

Bytterummet er blevet en succes. Der er oprettet kontrakt med fonden, og den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for orden. Det bliver allerede brugt af mange, og mange nyttige ting har allerede skiftet ejermand.

Vi har fået nyt rengøringsfirma, og følger udviklingen.

Udover det daglige arbejde i bestyrelsen har Eva og Jette været på et udbytterigt kursus i LLO. Emnet var huslejestigninger, vedligeholdelse, beboernes rettigheder mv.

Jette har lavet nogle gode opslag om hvordan man opnår den bedste varmeøkonomi.

Loppemarkedet blev desværre ikke til noget.

Niels Chr måtte træde ud af bestyrelsen fordi han ikke kunne sidde der samtidig med at han arbejder for ejendomme. Jonas er flyttet.

Fremtidigt arbejde. Udover at fortsætte bestræbelserne på en godt klima i huset, og et godt samarbejde med Dan-e og Fonden, er der nogle fyraftensmøder i LLO i løbet af året som virker interessante.

Til slut takkede Klaus for et godt samarbejde i bestyrelsen i året der er gået. Ligeledes takkede han Kitchen for lån af lokaler og Daniella fra Dan-e og Karin fra LLO for deres tid.Kitchen havde iår leveret platterne til bestyrelsens beretningsfrokost. De var anbefalelsesværdige. Beboerne kan få 10 procent hos dem.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.Regnskab

Jette fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Det er ikke revideret da revisoren er flyttet.

4. Fastlæggelse af beløb til beboerepræsentationens arbejde, uændret og godkendt.

5 Indkomne forslag:

Noget af det indkomne havde karakter af kommentarer, spørgsmål og kritik mere end egentlige forslag.

Der er blevet udtrykt kritik vinduespudsenes regularitet. Vi presser på for at det bliver udført som aftalt. Der er ønske om at vi får at vide om vinduespudserne kommer formiddag eller eftermiddag. Det vil vi arbejde videre med.

En beboer har haft vandskade i sit kælderrum. Han mente at udlejer måtte betale erstatning. Karin oplyste at det er lejers egen indboforsikring der skal dække.

Forslag om afdækning af altaner mod Strandvejen. Forslaget blev nedstemt. 10 for med 13 imod. men det skal nævnes at det under alle omstændigheder er udlejer der bestemmer.

Forslag om automatisk tænd/sluk eller dæmpning på altangangene kom til afstemning. Efter debat om økonomi og praktisk mulighed faldt det med 17 imod – 7 for. Igen er det udlejer der afgør den slags. Vi kan kun henstille og opfordre.

Forslag om nedsættelse af et støjudvalg, med henblik på trafikstøj fra Strandvejen, musik fra Docken/kulturkajen og evt nabostøj og støj i forbindelse med renoveringer. Forslaget blev vedtaget. Udvalget består af Ole Worm, Bodil Mücke og Klaus Poulsen.

Oprydning ved Fakta: Der klages løbende over Fakta. Det er de ret kolde overfor. Der fortsættes både fra udlejer og vicevært.

Der har været nogle problemer med støj i forbindelse med fester I Kitchen. Vi har gennemgående en god dialog med dem, og de gør hvad de kan for at begrænse generne

Der blev spurgt om nye vinduer på altangangene. De er blevet lovet til engang her i 2011.

Barnevogne må ikke henstilles på reposer og altangange af hensyn til fri passage under brand.

Den årlige henstilling om overholdelse af vasketiden blev ikke glemt.

Valg af bestyrelsen:

Klaus, 22 C 4-7, Jette 22 B 3-3 og Eva 22 C 2-5 blev genvalgt. Annemarie Schultz 30 1-5 blev valgt som nyt medlem. Helene fortsætter som suppleant.

Valg af revisor: Ole Worm blev valgt som revisor.

Loppemarkedsudvalg Annette 24 A 5 th. m.fl.

Eventuelt

De vigtigste spørgsmål der kom op under evt, var dels en ide om at lade Carpark overtage opsyn med parkeringspladser. Alle der har forstand på det fraråder, da der ofte opstår konflikter og usikkerhed mht afgørelser, men hvis der kommer egentligt forslag til et beboermøde må vi tage det op igen.

En fraflyttet beboer er blevet bon’et for en punkteret termorude. Alle finder det besynderligt at dette kan ske, da skaden jo skyldes alder og slitage, og ikke misligholdelse eller noget lejeren har indflydelse på. Alligevel redegjorde Karin for en praksis ved domstolene der giver udlejer medhold. Dog sagde hun at det virkede som om praksis var under ændring. Vi må så afvente at en beboer her eller et andet sted bliver tilpas stædig og kører en sag om det. I mellemtiden vil beboerrepræsentationen overveje om der måske kan udøves et pres på politikerne. En beboer der har tegnet en glasforsikring har fået oplyst af sit selskab at forsikringen ikke dækker punkterede termoruder. Alligevel er det nok en god ide at overveje en glas og kummeforsikring.

Hvem underskriver som referenter? Os alle tre regner jeg med.