Tilstede:

Fra beboerrepræsentationen

Jette Hansen

Karl Ejnar Nybo

John Voermanns

 

Fra LLO

Ole Hansen, (Bente Christensen stoppede i LLO sidste sommer)

Ca. 50 beboere

 

Referent: Annike Heilbuth, der bør være 2 referenter, men ingen andre meldte sig, så referatet bliver mindre detaljeret end sidst.

 

Dagsorden:        

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beboerrepræsentationens beretning, herunder fremtidig virksomhed.
 3. Årsregnskab for sidste år
 4. Fastlæggelse af beløb til dækning af kontingent til LLO og       beboerrepræsentationens arbejde. Bestyrelsen foreslår beløbet uændret.
 5. Indkomne forslag (sendes/indleveres senest 18. marts til):
  mail via vores hjemmeside: www.bf-kildevang.dk/ Jette, John, Karl Ejnar
 6. Valg
  Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Formand Jette Hansen, 22B 2.3 – modtager genvalg
  John Voermanns, 24A 4.tv – ikke på valg i år
  Karl Einar Nybo,  28B, 2.tv – ikke på valg i år
  Valg af suppleanter
  Valg af revisor

Valg af festudvalg/loppemarked

 1. Evt.

———————————————————————————————————————

Pkt.1

Ole Hansen fra LLO blev valgt som dirigent og konstaterede at beboermøde var retmæssigt indkaldt.

 

Pkt. 2

Jette gennemgik beboerrepræsentationens beretning:

 

Huslejen

Feb.: Skatter og afgifter 1. juni. (1.1.2016) = under 1 kr./md.

Marts.: Tilbagebetaling, Forudbetalt husleje 2 x 20 kr.

Marts.: Antenne 1. juli (1.1.2016) Stigning ca. 5 kr./md.

Dec.: Tilbagebetaling af opkrævningsgebyr kr. 10 pr. med for seneste 3 år ca. kr. 250

(kun de lejere der havde betalt gebyret).

Det var et godt år hvad angår huslejestigninger.

 

Ejendommens vedligeholdelse

Det var meget begrænset sidste år, da man ventede på den store renovering.

Der blev spulet nogle kloakker. Det bliver nok det næste der skal renoveres.

Skakterne blev renset.

Vi havde en del vandskader pga tilstoppede afløb – og for lidt tryk på vandet i 24A.

 

Vi fik også sat nye opslagstavler og -skabe op i opgangene

 

Renoveringen er nu i gang, og de følger planen nogenlunde.

20C, dør 1 forventes færdig før påske, dør 2+3 efter påske. Det første nye stykke tag er lagt.

Der er mulighed for at fravælge nedhængt loft på badeværelset, hvis der ikke skal trækkes rør under loftet. Der kan ikke søges om genhusning eller spisebilletter. De få lejemål der genhuses har allerede fået besked.

 

Det er klogt at have en indboforsikring, som bl.a. dækker skader på løsøre, som skyldes vandskader fra skybrud, overbo, brand mm. Forsikring dækker også genhusning ved nævnte skader.

 

Kælder,

Der må ikke henstilles ting og sager på fællesområder.

Vis hensyn og hjælp med at holde Kildevang pænt og et godt sted at være.

 

I møderummet i kælderen har vi en del klapstole, kopper, tallerkner mm samt sækkevogn og trækvogn som beboerne kan låne. Kontakt en fra beboerrepræsentationen.

 

Vi har haft møl i kælderen og det er uhyre svært at bekæmpe. Lad vær med at opbevare tæpper i kælderen og tøj bør opbevares i tætte dragtposer.

 

Bytterummet funger stadig godt, men vi ser gerne at flere deltager i oprydningen. Et par gange om året indkalder vi til oprydning, men alle kan rydde op når det passer en selv. Hvis du har stillet noget derned, som stadig er der efter 1 måned, må du godt fjerne det.

 

Vis hensyn i vaskeriet og respekter vaske tiderne. Tag ikke andres vasketøj ud, medmindre andre bruger din vaske tid.

 

Trappe og vinduer

Vi har rette henvendelse om manglende rengøring og de vil rette op på det.

Indgangspartier bliver altid forsømt og bør rengøres, fejes og vedligeholdes bedre.

 

Vinduespudser, kører fint. Undlad at bede vinduespudserne om at komme og pudse jeres vinduer før andre, de følger den plan der står på opslaget. Altså først øverste etage og så ned.

 

Gården og grønne områder

Der blev indkøbt nye havemøbler, 2 store borde og 8 stole.

Havemøbler skal sættes tilbage på fliserne, det samme gælder børnecykler/legetøj. Der skal være ryddet, så der kan slås græs.

Der blev fældet og beskåret en del træer.

Der blev opsat et paraply-tørrestativ for enden af garagerne.

Vi oplevede en del problemer med vores nye nabo mod nord ifm byggeriet at et nyt hus. Det er heldigvis overstået.

Vi har tiltagende overnattende eller ophold af fremmede på vores ejendom. Det samme gælder folk der slår sig ned med en stribe øller og derefter smadrer flasker på stien bag garagerne.

Man kan godt bede folk om at fjerne sig, da det er privat område.

 

 

 

LLO

LLO har deltaget i 2 møder her på ejendommen vedr. renoveringen, samt 2 beboermøder.

Alle huslejeændringer bliver gennemgået af LLO

LLO har også deltaget i behandlingen af nogle sager rejst af beboere i Kildevang.

Vi har sendt 40 e-mails til LLO samt haft en del samtaler.

 

Sociale aktiviteter

Vi havde Julegløgg i møderummet i kælderen 12. december.

Hvis der er nogen der vil arrangere noget socialt: sommerfest, grill aften, kage smagning e. a. i ejendommen kan man søge tilskud hos beboerrepræsentationen.

 

Pkt. 3

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Pkt. 4

Kontingentet til beboerrepræsentationens arbejde og dækning af kontingent til LLO fortsætter som hidtil med kr. 25 pr. md.

 

Pkt. 5

Indkomne forslag: (Nogle af forslagene hører faktisk under punktet Evt. men de er indsendt og jeg holder dem samlet under dette punkt).

 

Hermed et par forslag jeg ønsker drøftet på beboermødet d. 27/3

 • Vi skal have en bedre fælles energipolitik, også for fremtiden. Jeg mener derfor at vi derfor må investere i kontakter der tænder for lyset på svalegangene da vores energispild er ganske enormt og problematisk. For tiden er lyset tændt uafbrudt om aftenen, hvilket jeg må sige gør mig ked af det.
 • Der blev stemt nej til ændringer i belysningen bl.a. på grund at sikkerhed, arkitektur, mm, samt at man er ved at udskifte alle pærerne til LED pærer hvilket vil reducere strømforbruget væsentligt.
 • P-båse i gården bør males op igen, og i samme omgang revurderes, da deres placering og dimensioner langt fra er optimal, såfremt man ønsker at bibeholde parkering i gården.
 • Lidt i den anden grøft: P-pladserne i gården bør (til dels) afvikles, eller rykkes tættere på gaden, således at gården fremadrettet kan gøres til et, måske, grønnere område.
 • Lige nu skal der graves rør ned i gården og først når hele renoveringen er overstået kan vi tage stilling til hvordan vi måske kan forbedre forholdene for alle.
 • En opfordring: I opgang 30 hvor jeg bor er der ofte en stor bunke reklamer og lignende efterladt. “Synderne” er dog nemme at identificere da de nu og da glemmer at fjerne de adresserede postomslag (dem har de altså overskud til at fjerne…).
  Jeg vil gerne opfordre til at disse beboere enten bestiller “Reklamer – Nej Tak”-mærke eller holder op med at lade alle disse reklamer ligge i opgangen.
 • Det er et problem i mange opgange. Man kan afmelde sig via internettet på: http://www.postnord.dk/da/nej-tak-til-reklamer/Sider/tilmeld-afmeld-aendre.aspx
  eller tag enhver beboer kan tage reklamerne med op eller over til containeren, når man selv skal derover. Der bør ikke ligge en masse reklamer og aviser i opgangene.
 • Kan vi oprette en form for intern parkeringslicens (med gæstebilletter om nødvendigt) så alle mulige uvedkommende holder op med at parkere på de få pladser vi har til rådighed?
 • Jonas Høj og Bjørn Brams vil undersøge mulighederne med parkerings firmaerne. Det er en betingelse at beboerrepræsentationen ikke skal involveres på nogen måde eller være ansvarlig for bøder, refusioner mm,
 • Regel 16a: (

  Fodboldspil, rulleskøjteløb og tilsvarende aktiviteter må ikke finde sted på ejendommens arealer.

  bør fjernes eller ændres. Det må være muligt for voksne mennesker og/eller børn at kunne fornøje sig med udendørsaktiviteter, og dette kan sagtens foregår uden gener.
  I det mindste kunne man pålægge reglen en tidsgrænse, således at boldspil ikke må foregår efter eksempelvis 21.00.

Der er gjort indsigelse mod afstemningen(procedurefejl) og derfor skal der indkalde til nyt beboermøde med kun dette punkt på dagsordenen. Hvis det bliver et ja, skal der efterfølgende indkaldes til et ekstra beboermøde inden for 4 uger. Fuldmagter kan benyttes til begge beboermøder.

Venlig hilsen, Jonas Bjørn Høj, 30, 4-5

 

Jeg vil høre om vi ikke kan få gjort noget ved pladsen, hvor vores containere står. Der er meget beskidt og ulækkert, og tit flyder det med pap – papir – brød og batterier i mange dage. Batteriboksen er overfyldt og batterierne falder ud og ligger på jorden. Papir og papcontainerne er ligeledes så fulde, at der ikke kan presses en avis mere ned.. Der kommer tit personer der ikke bor her med trailere med affald. Der går også meget tit personer og roder rundt i den store container, hvor meget så falder ud og ikke samlet op igen. Jeg har set flere steder hvor containerpladsen er indhegnet, og lukket med nøgle som passer til gadedøren.. Det ser pænt og ordentligt ud, og de penge det koster kan vel tjenes ind ved at vi ikke skal betale for fremmede personers affald. lndtil da vil det være rart hvis containerne bliver tømt lidt oftere og at der bliver fejet og holdt pænt.

Vh Liv Sølvsteen 24A

 

Vi, beboerrepræsentationen, arbejder på sagen, men det kommer nok ikke til at ske før renoveringen er overstået.

————————————————————————————————

 

Her er lige et punkt, som Allan og jeg gerne vil ha’ på til beboermødet.

Vi vil høre, om der er mulighed for at opsætte et vejbump ved garagernes begyndelse og evt. også, der hvor de ender, sådan at hastigheden begrænses til et minimum. Skiltet med “Legende Børn” har åbenbart ikke hjulpet, idet enkelte herude stadig holder fast i, at her ikke må bo børn.

Vi har tit oplevet, at vi i al hast må hive vores børn til side ved garagerne samt i haveanlægget, fordi flere synes, at de skal køre mere end 20 km/t.

 

Med Venlig Hilsen, Maja & Allan, (26A, 1. tv.)

 

Dette punkt har Jonas Høj og Bjørn Brams også meldt sig til at undersøge, tilladelser, omkostninger osv. Der var tilslutning til forslaget.

—————————————————————————————————

 

Jeg vil gerne høre, hvordan beboerne har det med, at vi ansøger om at få lukket stien, der går mellem containerne og garagerne. Den skal lukkes ude ved den lille vej. Det skal naturligvis godkendes af Københavns Kommune, men der er ingen grund til at sætte ansøgning i gang, hvis der ikke er interesse for det. Jette Hansen

 

Der var tilslutning til at gå videre med undersøgelsen om København Kommune vil give tilladelse til det.

 

Pkt. 6 Valg


Valg af medlemmer til bestyrelsen
:
Formand Jette Hansen, 22B 2.3     – modtager genvalg – genvalgt

John Voermanns, 24A 4.tv             – ikke på valg i år
Karl Einar Nybo,  28B, 2.tv           – ikke på valg i år
Valg af suppleanter – Allan Lauridsen og Helene Svart blev valgt
Valg af revisor – Ole Worm fortsætter

            Valg af festudvalg/loppemarked – Ingen meldte sig

 

Pkt. 7

Evt.

—————————————————————————————————————-

 

 

Vi siger tak til DEAS for lån af lokalerne til beboermødet.

 

Kontakt informationer:

 

Referatet kan også læses på vor hjemmeside: www.bf-kildevang.dk i løbet af et par dage.

Man kan komme på mailingliste. Bruges til udsendelse af referater, beskeder mm. ca. 5 mails pr. år. E-mailadr.: kontakt@bf-kildevang.dk

 

Spørgsmål vedr. praktiske ting, teknik, VVS, EL, Container o.l. :

Kontakt ejendomsinspektør Richardt Maibom, tlf. 41885650 eller e-mail: rm@greencircle.dk

 

Spørgsmål vedr. administration, husleje mv. :

Kontakt Kirsten Kempfner, DEAS, Telefon 39 46 60 82 – kke@deas.dk

Flere oplysninger findes på vores hjemmeside.

 

mvh. Beboerrepræsentationen, 27. april 2017