Referat fra det ordinære beboermøde i Kildevang, mandag d. 23. marts 2015 kl. 19:00 i The Kitchens tidligere lokaler

 

tilstede:

Fra beboerrepræsentationen

Jette Hansen

Karl Ejnar Nybo

John Voermanns

fra LLO

Bente Kristensen

 

Ingen fra DEAS / SamPension

 

 1. 31 beboere

referent: Anne Kølbæk Iversen

 

Indkaldelsen til mødet er udsendt mere end 8 dage før mødet.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beboerrepræsentationens beretning, herunder fremtidig virksomhed
 3. Årsregnskab for sidste år
 4. Fastlæggelse af beløb til dækning af LLO-kontingent og beboerrepræsentationens arbejde. Bestyrelsen foreslår beløbet uændret
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til beboerrepræsentationen: valg af suppleanter, festudvalg – loppemarked
 7. Evt.

 

 1. Valg af dirigent

Bente Kristensen fra LLO valgt til dirigent

 

 1. Beboerforeningens beretning v. formand Jette Hansen

Det har været et turbulent år. 2 dage efter forrige beboermøde blev ejendommen solgt til Sampension. Forsøg på at stifte andelsforening lykkedes ikke. Der var nogenlunde 50/50 fordeling af ‘stemmerne’ (for/imod). Ifølge Jette positivt, at folk kom til at tale mere sammen på kryds og tværs.

Skift af administrator fra Aberdeen til DEAS pr. 1/7 2014. Medfører meget ‘bøvl’ for alle parter. Alle ting man troede, man havde sat i gang skal startes op forfra.

Ekstraordinært beboermøde med valg af ny bestyrelse i september. Kurt Gjøvad trådte ud af bestyrelsen. Karl Ejnar Nybo trådte ind. Tak til Klaus Poulsen for mange års indsats. Har siddet mange år som formand og arbejdet ihærdigt for sagen.

Huslejeforhøjelserne (ikke som 2012 hvor vi fik 12 varsler).

Første forhøjelse trådte i kraft 1. juli – med tilbagevirkende kraft fra januar 2014. Betaling af dørtelefonerne (som blev installeret i 2012) var aldrig blevet startet. En huslejeforhøjelse, der falder bort efter 5 år (1/1 2019) 105 kr / år

21. maj blev varslet skatter og afgifter. Varslet til 120.087 kr. Bente fra LLO opdagede, at DEAS havde brugt forkerte tal som udgangspunkt. Så stigningen blev kun ca. 103.000 kr i alt.

Antenne. Pr. 1.7.2014, med tilb.virkende kraft fra 1.2.2014. Stigningen blev på 14,71 kr./md.

Omkostn. bestemt forhøjelse blev i 2014 kun på paragraf 18 og 18B-forhøjelser, under 10 kr/md. pr 1. januar 2015.

 

Ejendommen

Der er ikke gjort noget i flere år. Meget trænger til at blive ordnet. DEAS er i gang med at gennemgå hele ejendommen grundigt med egne konsulenter. Først efter 1. maj vil vi vide, hvad der bliver sat i gang.

Kloakrør og nedløbsrør bliver der dog taget fat på nu (pga vandskader).

 

Rengøring – trapper og vinduer

Beboerrepræsentationen synes, det fungerer overordnet godt. DEAS/GreenCircle vil undersøge hvorfor der ikke bliver pudset vinduer udefra svalegangene og andre steder hvor man kan komme til, samt hvor der ikke er nogen hjemme eller hvor lejlighederne står tomme.

Også haven ser godt ud. Uffe gør et godt stykke arbejde. Det samme gjorde hans forgængere: Gazmann og Henrik.

Ifølge Bente: Uffe er særligt god! Han er pertentlig, det interesserer ham.

Jette har erfaring med, at Kurt vender tilbage og følger op på henvendelser.

 

Julegløgg

Velbesøgt og hyggeligt arrangement.

 

Fester/sommerfest/fællesspisning/kage/kaffebord

Har der ikke været noget af endnu. Det kunne være hyggeligt, hvis nogen ville arrangere det i det kommende år.

 

Kæden ind til haven

Er taget af, fordi ambulancerne ikke kan finde ud af at komme ind.

 

Garage nr. 29

Er stillet til rådighed for barnevogne og evt. ladcykler – ikke alm. cykler. De containerne der står der nu, flyttes til containerpladsen

 

Der kom ny tørretumbler i det store vaskeri og ventilator i 22B er repareret.

 

Spørgsmål eller tilføjelser

Christel: har beboerrepræsentationen drøftet en prioriteringsliste for renoveringer i ejendommen?

 

Jette: Ja, bestyrelsen ved godt – stort set – hvad der trænger til at blive lavet. Seneste nyt er måske skimmelsvamp. Har set rapporter mv. Men fx taget bliver ikke ordnet lige nu.

 

Kabel-TV og internet (v. Karl Ejnar Nybo)

Den eksisterende aftale er en rigtig gammel aftale med det tidligere TDC, nu YouSee. Karl Ejnar er i gang med at undersøge, om det kan gøres billigere og bedre?

Har haft repræsentant fra YouSee, der vil komme med nyt forslag til ny kontrakt. Har også undersøgt fibernet og om det kan gøres hurtigere eller billigere. Der vil blive indkaldt til ekstra beboermøde, hvis der skal stemmes om ændringer.

 

Spørgsmål: Kan man købe ekstra kanaler til pakken?

Svar: ja, det kan man. Se fx kontakt til YouSee på den nye hjemmeside under info.

 

Beboerforeningens nye hjemmeside (v. Karl Ejnar Nybo)

Der er blevet lavet en ny hjemmeside, der har samme adresse som den foregående

 

www.bf-kildevang.dk

 

På hjemmesiden kan man finde info om ejendommen og gældende aftaler.

Der er et punkt, der hedder “Aktuelt”, som bestyrelsen vil forsøge at holde aktuelt.

Beboerrepræsentationen kan desuden slå aktiviteter op.

 

Kommentar: den er meget flot. Fortjener kompliment.

 

 

 1. Årsregnskab 2014

kommentarer fra bestyrelsen

Fremover vil der kun bogføres beløb for udgifter eller indtægter fra det pågældende år. Tilgodehavender eller skyldige beløb oplyses på mødet.

Kontingentbetalingen til LLO ser lavere ud end tidligere, fordi der betales for 3 mdr ad gangen og Nov., dec. og jan. bliver først betalt i januar 2015,

 

Posten til beboermøder er højere end normalt, fordi der var en del beboermøder.

 

 

 1. Fastsættelse af beløb til dækning af beboerrepræsentationens arbejde

Bestyrelsen foreslår, at beløbet forbliver uændret.

Der er ingen indvendinger, så beløbet fortsætter med at være kr. 25/md

 

 1. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen egentlige forslag. Bente foreslår, at de punkter der ønskes diskuteret flyttet til punktet evt.

Spørgsmål: hvorfor kan man ikke stemme om det?

Svar: fordi det ikke er konkrete forslag, der kan stemmes om, men i højere grad noget der skal diskuteres/høres om. For det meste vil det man stemmer om være noget, man har diskuteret tidligere og forberedt.

 

 1. Valg til beboerrepræsentationen

Jette: svært at finde ud af, hvem der er på valg, fordi der var ekstraordinært beboermøde i september. Hun er selv på valg, men vil gerne genvælges. Jette genvælges til bestyrelsen.

 

Karl Ejnar Nybo og John Voermanns er ikke på valg.

 

Valg af suppleanter:

Anne Kølbæk Iversen

 

Valg af revisor.

Jette Hansen peger på Ole Worm, som blev valgt.

 

Festudvalg/loppemarkeds-udvalg

Folk er velkomne til at melde sig i løbet af året

 

Spørgsmål: hvorfor er der kun budgetteret med 1000 kr til fester? Hvorfor ikke overføre de 2000 kr. fra året før?

Svar: Der bliver ikke overført noget. Hvert regnskabsår afsluttes. Men det er ikke noget problem at bruge flere penge end det der står i budgettet.. Vi har ikke lavvande i kassen.

 

Karl Ejnar: man kunne også kalde det aktiviteter. Det gælder bare om at komme med ideer. Vi mangler måske nogle større lokaler. Men der er haven og mulighed for at låne telte.

 

NB! Der opfordres til, at folk tænker over aktiviteter de gerne vil have.

 

 

 1. Evt.

 

Forslag fra Ditte ang. hjælp til vedligeholdelse:

Kunne der tænkes at være en handyman blandt beboerne, der kunne træde til ved mindre reparationer og indvendig vedligeholdelse? Betaling vil kunne aftales.

Beboerrepræsentationen: det er en mulighed.

Forslag fra LLO: Det kunne være en idé at skrive på hjemmesiden, hvem man kan kontakte.

Beboerrepræsentationen: Hvis nogen vil melde sig til at hjælpe, kan vedkommende melde sig til beboerrepræsentationen.

 

Uddybende spørgsmål/kommentar ang. bolig-job-ordning: Er det noget, man kan benytte sig af? Og er der nogen der har erfaring med det?

Svar: Jette. Man kan trække udgifter til løn fra. Mener man kan trække op til 15.000 kr. fra. Ca. 1/3 sparet. Men bolig-job-ordning” findes ikke i 2015.

 

 

Kommentar ang. VVS-arbejde (Ditte)

Hver gang der lukkes for vandet lægger der sig en masse skidt i blandingsbatteriet i badekarret med faldende vandtryk til følge. Da Allan var her blev det ordnet, når der alligevel var en VVS’er i ejendommen.

 

Diverse Kommentarer (Ole Worm):

1) Har også oplevet at der blev lukket for vandet uden forvarsel. Ved henvendelse til viceværten var svaret, at det kun var for en kort periode. Men mener ikke, det kan være rigtigt.

 

2) Og hvad med vaskeriet? Det har set ud, som om der ikke blev gjort rent i meget lang tid. Og tørretumbleren. Det tog 4 uger før reparatøren kom ud og kigge på tørretumbleren.

 

Svar fra Jette: ang. rengøringen. Jette opfordrer folk, der er tilstede når rengøringsfolkene er der om at se til, at der bliver gjort rent. Manglende rengøring indberettes til Kurt.

 

Spørgsmål fra Bjørn Bram ang. parkeringsplads

Hvad er status på parkeringspladsen? Hvordan kan vi sørge for, at det kun er beboerne der parkerer her?

Svar (Jette): har talt med Q-Park. Vi kan få det under de vilkår, at man får en beboerlicens, som placers i forruden. Man får en bøde, hvis den ikke sidder i ruden. Desuden kan man også få et gæstekort.

Man får bøde, hvis man holder inde i gården. Man må kun holde i de opmærkede båse. Q-Park sætter skilte op og maler båse op.

 

Jette foreslår at der holdes et møde, hvor alle interesserede kan være tilstede.

Beboerrepræsentationen vil og skal ikke være formidler mellem beboere og Q-Park ifm klager.

Ifølge John Voermans vil et evt. overskud fra parkeringsbøder gå til DEAS. Det mener Jette dog ikke. Vi får ikke andel i bøderne.

 

Spørgsmål: er parkeringspladserne langs FAKTA v containerne også vores?

Svar: Ja

 

NB! Ang. beslutningsproceduren: LLO foreslår at vi tager det op på nyt beboermøde, hvor vi stemmer om det. Vigtigt at få folks tilkendegivelser.

 

Kommentar fra Bjørn Bram ang. ejendommens almene tilstand

Faldstammerne og rørene er udtærede.

Kommentar (John Voermanns): alle faldstammer og afløb vil blive renset og fotograferet (både udvendige og indvendige). DEAS har sagt, at dette har topprioritet. (Betonvægge på og mellem altanerne på 5. sal har også topprioritet.) Det er ca. 10-15 år siden at der blev opsat *rammer* rundt om altanerne pga. revner i murene.

 

Kommentar (Ditte): afløbet i badeværelset, hvor der løber både vand fra håndvasken og fra badekarret. Har fået tragt til at sætte ned. Skal skrubbe hele tiden for at undgå kloakstank.

Det oplever de fleste. Der er enighed om at der skal renses ofte.

Spørgsmål: er der vandlås nedenunder?

Svar: ja

 

Løsningsforslag:

Bjørn: vandlåsen skal tømmes. Det er beboerens eget ansvar. Foreslår, at man køber en wire, 4 m lang.

 

Karl Ejnar: Man kan også rense med kaustisk soda og kogende vand.

 

Ole Worm: fyld badekarret op med varmt vand og skyl igennem igen.

 

Spørgsmål fra Bjørn Bram ang. de tomme lejligheder

Spørgsmål: Betaler vi mere for de lejligheder, der står tomme?

Svar (LLO): Nej beløbet bliver hensat. Beløbet bliver delt ud på alle lejligheder (det samlede antal). Hvor der ikke er nogen til at betale, betaler udlejer.

 

Forslag til prioriteringsliste

At afløbet på altanerne bliver renset pga. fare for vandskader.

Birgit: vigtigere at få lavet reparationer på ejendommen (tag, afløb, altaner murværk) end at få klippet en busk!

 

Spørgsmål ang. faldstamme og rør

En beboer oplever stank i soveværelset, fordi der vist nok sidder et rør inde bag en plade i skabet.. Har taget kontakt til vicevært Kurt og en Dan Rasmussen, men der er indtil videre ikke sket noget. Hvad skal man gøre?

Svar (LLO): foreslår at skrive et brev og klage over det.

John Voermanns: hvad siger Kurt?

Beboer: Han har sagt at han vil komme, når det lugter. Har forsøgt at ringe, når lugten var der. Han har været i møde eller ikke taget telefonen. Kan ikke få fat i ham.

Jette: Hvis du ikke kan få fat på Kurt, og han ikke svarer, skal du kontakte Dan Rasmussen fra DEAS

 

Alle praktiske/tekniske spørgsmål rettes til Kurt

Spørgsmål ang. husleje og administration: kontakt Kirsten Kempfner, DEAS

 

Kommentar ang. kontakt til DEAS (Birgit)

I forbindelse med klage over ventilator. Klaget til DEAS ang. støj. Skrev brev og forklarede sagen. Att. til Kurt og Dan.

 

Diverse kommentarer/spørgsmål ang. ansvarsfordeling mellem ejer og lejer

En beboer har oplevet, at de efter vandskade stadig ikke har fået malet i lejligheden. Ved ikke hvem de skal tale med? Væggene blev våde. En mand undersøgte hvor meget fugt der var. Ville sende rapport ind. Men til hvem?

LLO: Det er formentlig DEAS’ ansvar. Bud: kontakt DEAS skriftligt.

Kommentar: fik at vide, at det var deres forsikring der skulle dække vægge, gulv m.m. Ejendele dækkes af beboers egen forsikring.

Spørgsmål: hvad skal dækkes af lejeren og hvad skal dækkes af ejeren?

Svar: Låse og nøgle er lejerens ansvar ifølge loven. Men under §11 påtager lejer sig udvidede vedligeholdelsesforpligtelser. Se din kontrakt. Det vil typisk være sanitet, el, vinduer m.m.

Vedligeholdelseskonto er noget, der er individuelt aftalt. De penge er lejemålets penge. Udlejeren sidder på kontoen.

Ditte: husker at vi fik et brev på et tidspunkt, der fortalte at vi var under udvidet vedligeholdelsespligt.

LLO: mener at der i lejekontrakten under §11 står hvilken vedligeholdelsespligt man som lejer har.

Ditte: ang. vandskader og kontakt til DEAS. Har været i kontakt med DEAS ang. ny altandør. Lang proces fra kontakt til handling.

LLO: man har huslejenævnet eller ringe til LLO og høre om rettigheder.

 

 

 • 66-møde med DEAS forrige tirsdag (v. beboerrepræsentationen)

En havevandring med DEAS om ejendommens stand – primært store ting.

Overskrifter

 • The Kitchen hvad skal der ske?
 • flere beboerrum
 • modernisering af lejligheder, hvordan går det
 • rensning af nedløbsrør, riste
 • sænkning af kloakdæksel ved trappe til Strandvejen (er sket)
 • ventilator-udsugning
 • maling af facader
 • lister på altaner
 • maling / hovedrengøring af trappeopgange (nedvaskning af vægge)
 • (vinduer i opgange)r
 • rensning af flade tage
 • opmaling af parkeringsbåse
 • manglende vinduespolering af tomme lejl.
 • tlf-tavler trænger til rengøring
 • tørrestativ bag garagerne
 • Gelænder i opgange ( I nogle opgange kan man ikke holde rundt om gelænderet)- kan der ikke gøres noget ved. Man må tage elevatoren. Ellers skal man gå til Kommunen-/Hjælpemiddelcentralen
 • cykeloprydning
 • vaskerilås-registrering
 • kælderrums-registrering
 • tørrerum – rengøring/maling samt gitter for vindue / udsugning
 • rustfrit stål / fjerne rustpletter i elevatorerne samt nederst på døren ind til cykelkæ

 

Listen er lagt på hjemmesiden. Og Beboerrep. kan opdatere listen løbende, når der er fulgt op på et punkt.

 

John Voermanns: vi skal ikke forvente at der bliver plantet buske, fordi der skal stillads op.

Spørgsmål: hvornår vil det ske?

Svar: de skal drøfte det med SamPension

 

John Voermanns: ruderne er ikke punkteret, men der sidder en film på, som er misfarvet

 

Ang.The Kitchen

Spørgsmål: Hvad skal ske med The Kitchen?

Svar: Det skal lejes ud.

 

Ang. The Kitchens skorsten (Birgit): Klaus Poulsen har undersøgt, om The Kitchens skorsten er ulovlig ift. køkken og restaurant-virksomhed. Det er den.

 

Ang. FAKTA (Anne Marie)

Synes FAKTA roder rigtig meget.

LLO: man kan gå til udlejer og bede udlejer om at henstille til, at de rydder op.

 

Kommentar til planen om at oprette rum til ladcykler i garage nr. 20 Helene

God idé at oprette særskilt rum til ladcykler og barnevogne. Der er trangt i cykelrummet.

 

Ang. mistanke om skimmelsvamp?

Der har ikke været konstateret noget, men været mistanker om det.

 

 

Legeplads (v. Anne)

Orientering: der indhentes tilbud. Et konkret forslag vil blive udsendt og sendt til afstemning ved særskilt beboermøde. Procedure: der sendes et forslag, så det tydeligt kan ses hvad det går ud på. Så kan man møde op og stemme om det:

LLO: i udgangspunktet skal halvdelen være for (af de tilstedeværende, derefter kan man gå videre til DEAS.

 

TAK FOR I AFTEN!

Beboerrepræsentationen, 27. april 2015.                    email: kontakt@bf-kildevang.dk