Referat af det ordinære beboermøde 2010 i Kildevang – 25.03.10

Til stede:
Fra beboerrepræsentationen: Niels Chr. Rossel, Klaus Poulsen, Mark L. Larsen, Eva Gaarn, Jette Hansen. Fra Danejendomme: Lars Christensen

Valg af dirigent
Karin Norup (LLO)

Beboerrepræsentationens beretning 09/10 (vigtigste punkter)
Varmecentral: Klaus orienterede om den nye varmecentral. Beboerforeningen besluttede at acceptere en lejeforhøjelse, da det må antages at den nye varmecentral vil give en bedre varmeøkonomi. Ved mødet med Dan-e og fonden kom Karin Norup LLO med ideen til at financiere ved et femårigt lån. På kort sigt bliver lejeforhøjelsen højere, men til gengæld bortfalder den efter 5 år. Udover denne fordel, var der også den at beboerrepr. kunne gå med til forhøjelsen uden en sinkende høring der kunne have udsat projektet et år. Som det var før, fik ejendommen en bøde for dårlig udnyttelse på ca 150.000 om året. Et beløb som iflg nye domme vil kunne tørres af på lejerne. Der har været visse indkøringsvanskeligheder, men det skulle nu være overstået.

Postkasser. Dan-e havde indhentet et tilbud. Ved et heldigt tilfælde kendte Niels-Chr. et firma som kunne levere et udmærket produkt billigere. Fonden accepterede de nu opsatte postkasser, der lever helt op til Dans standard og er godkendte. Vi sparede ca 50% i forhold til det første tilbud.

Pressionsgruppen vedrørende Strandvejen tør ikke tage æren for at der blev lagt støjdæmpende asfalt, men faktum er, at ca 3 uger der var blevet afsendt brev til kommunen der truede med EF domstolen, blev maskinerne kørt i stilling, og den støjdæmpende asfalt var en realitet. Måske et tilfældigt sammenfald. Men den støjdæmpende asfalt er givet et fremskridt.

– Orientering om tilfælde med lejlighed, der var uden varme i ca. 3 måneder. Beboerrepræsentationen har anbefalet at pågældende lejer søger kompensation for de måneder lejligheden har været ubeboelig. Bemærk, alle beboere kan til enhver tid søge hjælp hos Beboerrepræsentationen. Vi kan ikke køre enkeltsager, men vi kan anbefale, hvordan en sag skal håndteres.

– Cykelsanering

– Der er blevet strammet op på rengøring.

Til afslutning takkede Klaus beboerne for et hyggeligt år. Lars Christensen fra Dan-e for godt samarbejde, og bestyrelsen for det samme. Endelig takkede han Kitchen for lån af lokalerne. Det er en stor fordel for os at vi kan holde det årlige møde hos dem, et sted som alle har mulighed for at komme til uden vanskelighed.

Kommentarer/spørgsmål
– Der ønskes længere varsel mht. julestue.
– Kan der blive tjekket op på rengøring i tørrerum?
– Kan det blive uddybet, hvordan vi kan spare penge på varmeanlægget?
Dette gav en diskussion vedrørende denne besparelse, samt hvordan varmen i øvrigt bedst kan udnyttes.

Beretningen blev (enstemmigt) godkendt

Regnskab og budget
Kontingent til Svanemøllegruppen er faldet ud, på Nils Højs anbefaling, da arbejdet omkring Ring 2 er afsluttet. Der opfordres dog i den forbindelse til, at man fortsat kan debattere trafikforholdene fx igennem lokalpressen.
Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som blev (enstemmigt) godkendt

Beløb til beboerrepræsentationens arbejde.
Uændret beløb blev besluttet.

Indkomne forslag
Ønske om adgang til strøm i kælder m.m.
Foreløbetigt svar fra Niels Chr., som pt. er stedfortræder for Hans. Der er allerede en stikkontakt imellem 22B og 22C. (Forlængerledning kan evt. lånes hos varmemesteren.)
Niels Chr. Orienterede omkring svineriet ved Fakta. Der har været møde for nylig med Fakta, og denne gang skulle der blive strammet op. Der vil på et tidspunkt blive etableret et indelukke, som burde hjælpe på problemet i fremtiden.

Ønske om, at man kan have mindre Hunde i ejendommen
Der blev kommenteret på dette fra enkelte beboere.
Der er forståelse for ønsket, men vi er i forvejen udfordret mht. støj, da lyd let går igennem væggene og gulvene i vores ejendom..
Det vil være svært at afgøre, om en hund er lille eller stor. Både små og store hunde larmer.
Ikke alle, der har hund er lige ansvarlige.
Forslaget blev ikke vedtaget (kun få stemte for)

Elevatorer.
Der arbejdes allerede på en iflg. Niels Chr. nydelig istandsættelse, men ikke en egentlig renovering, da det er meget dyrt.

Overvågning af vaskerum
Emnet blev debateret. Det er naturligvis meget ubehageligt at opleve tyveri i vaskekælderen. Men det er vanskeligt helt at undgå muligheden.
Niels Chr. Orienterede om de nuværende forhold. Der arbejdes på en pragmatisk løsning på problemet, fx ved at der fremover kan sættes hængelås på med navn eller evt. nummer på.
Dette vil snarest blive offentliggjort.

Forslaget blev ikke vedtaget
Valg
Bestyrelsen: Jonas K. Jepsen
Suppleanter: Quiviok Kreutzmann
Revisor: Ole Kammergaard
Festudvalg: Mark L., Niels Chr. og Sif fra 22C

Evt.
Orientering omkring ejendommen fra Niels Ch. Rossel.
Tørrerum. (Beboerrepræsentationen vil arbejde for at forbedre sikkerheden i forbindelse med tørrerum.). ((Drøftelse af tørring af vasketøj udendørs – blev ikke bragt op) Der blev spurgt om muligheden for at indrette en ”byttecentral” fx i rummet ved siden af tørrerummene.
Spørgsmål til Varmemester (Stedfortræder Niels Chr. Rossel).
– Riste i nedløbsrørret. De er blevet indkøbt, vil blive monteret.
– Dørtelefoner. Har ikke fungeret i specielt 22B i en periode.
– Er der en plan for vedligeholdelse af materiel, udvendig vedligeholdelse m.m.,. Lars Christensen svarede: Som udgangspunkt laves der et 10års-budget, som gennemgåes og besluttes i samarbejde med udlejer. Der blev oplyst om aktuelle projekter. Der oplyses om at vinduerne ved svalegange er utætte.
Der er lavet arbejdsbeskrivelse for varmemesteren.
– Ønske om støjfrihed i et interval på fx 30 min. ved frokosttid.
– Der ønskes bedre varsel i forhold til lukning af vand. Niels Chr. orienterer om, at der er talt med vores egne håndværkere om dette.
– Der henstilles til at husorden overholdes mht. brug af værktøj.
– Udvendig lys i ejendommen. Det blev diskuteret, hvorvidt vi skal fjerne, dæmpe eller på anden vis ændre i de nuværende lysforhold ved specielt svalegangene. De vigtigste argument for en ændring var energibesparelse. Det vigtigste argument imod er følelsen af tryghed hos beboerne. Der blev nævnt et ønske om øget belysning i ”rotunden” ved Fakta.
– Navnetavler vil blive ordnet i år.

Individuelle varmebesparelser varme (ud fra oplysninger fra Ista) ved Jette.
Der har været et par tilfælde, hvor lejere er blevet overraskede over det årlige varmeregnskab. Jette orienterede om, at der er rig mulighed for at spare penge på varme.
Læs fx på www.ista.dk www.danskenergi.dk eller www.ke.dk, eller Jettes spareråd
Læs også i de kommende udgaver LLO-bladet ” Vi lejere”, hvor der formentlig vil komme en artikel om emnet.

Der vil blive lagt nogle sammendrag af de forskellige spare-råd i den store vaskekælder og på ejendomskontoret til afhentning
Malerudgifter i forbindelse med fraflytning. Der er en aftale med udlejer omkring nedsættelse af disse udgifter på 25%. Spørg evt. beboerrepræsentationen. Det skal dog nævnes, at pt. er moderniseringerne er sat på standby.
5.5.2010