Valg af dirigent – Tak til Ole Worm for en kyndig styring af mødet.

Valg af referent –  Tak til Julie Dithmar for at påtage sig opgaven

Tak til Lau Madsen, LLO for at deltage og svare på alle spørgsmålene.

Tak til Zaynab for at vedligeholde vores hjemmeside

Beboerrepræsentationens Beretning:

Velkommen 

Det har igen været et år med støjende og generende byggeri og vi er nok nået til et punkt hvor vi trænger til fred og ro.

Flere strømafbrydelser har generet os. Haven (som er der, vores hoveddøre er placeret) henlå i totalt mørke i flere dage.

Vi har fået ny vicevært(er) først (Rene) og nu Morten Olsson. Vores havemand, Gazmend er den samme, vi har haft i nogle år nu.

Vi giver altid julegave til vores viceværter.

Huslejen,

1-Antenne grundpakke stigning kr. 9/md til ca. 154 kr.(md) Anlæg ejes af YouSee.

2-Skatter og afgifter – nedsættelse 2 år i træk   kr. 30,21/md,

3-Nedsættelse kr. 9,06/md. dørtelefon. Det mindede jeg DEAS om i oktober, det havde de ikke noteret nogle steder, da det var i Aberdeens tid, vi fik lavet den aftale om 5 års betaling. Jeg måtte sende beviser på aftalen osv. Beløbet blev fjernet fra 1.1.2019, ses på breve vedr. huslejeændringer.

4-Sep.Omk.leje, ca.46 kr. /md + paragraf 18 forhøjelse 12,67 kr./md. Bestyrelsen gjorde indsigelse, (ikke set af DEAS derfor tilbagekaldt, og I skal have penge retur).

5-Feb. Ny omk. varlsling , pr. 1. juni 2019, hvor vi også har gjort indsigelse.

LLO gør et stort arbejde især ved huslejeforhøjelser. 

Moderniserede lejligheder bliver reguleret på anden måde. (pristal)

Ejendommens vedligeholdelse:

renovering er afsluttet. 

årsgennemgang, skema udfyldes, 

vandskader ikke så slem som forrige år.

ventilation er der store problemer med at få til at fungere.

Beboerrepræsentationen § 66 møde med DEAS, emner der blev diskuteret:

Ventilation, Container, parkeringspladser, ulovlig parkering, genetablering af haven, haveanlæg. kloakker, nedløbsrør, Håndværker toilet, Hoved/Indgangsdøre, Rengøring indgangspartier, (er på vej),     pind i jorden ved nr. 28B? (er nu fjernet)

Kælder, der må ikke hensættes møbler, affald eller andet i kældergange eller andre fællesarealer. Ej heller på svalegange eller mellemgange. Det er ikke tilladt at ryge i opgange, elevatorer og fællesarealer indendørs.

Nu er 6 nye lejligheder færdige, 2 er udlejet.  

Containerplads, for mange udefrakommende bruger vores storskraldscontainer, Tages op under indkomne forslag.

Parkering

Efter renovering og byggeri forventer vi, at al ulovlig parkering ophører, Parkering er kun tilladt i de afmærkede båse, bortset fra 3-4 pladser i et hjørnet af parkerings/containerpladsen.  Gazmend havde lovet at afmærke båsene.

Husorden, bedes overholdt af alle, især mht. parkering.

Trapperengøring. OK

Trappevask fungerer godt. Der skal også vaskes i de små mellemgange ved svalegang/egen hoveddør.  Hvis døren er låst, bliver der ikke vasket.

Vaskeri

Er nu overgået til Saniva. Fungerer udemærket. Det er Saniva der har vedligeholdelsen, men DEAS der står for rengøringen.

El-forbrug er på separat måler til Saniva, giver lavere husleje, men bliver betalt via brug af vaskeriet.

Vinduespolering

Ingen varsel før opsigelse, dårlig fremgangsmåde. 

Beløbet vedr. vinduespolering hos lejerne er fjernet fra budgettet.

Man kan arrangere sig blokvis. 

Ingen vicevært indblanding og kontant betaling direkte til vinduespudser. 

Frivillig deltagelse.

Vi har også haft en cykeloprydning sidste sommer.

Udearealer forventes genoprettet efter renovering og byggeri.

Loppemarked var vellykket. Gentages i år?

————————————————————————

Garage nr. 29 bruges til Barnevogne. evt., ladcykler, men ikke cykler.

Tlf. numre: Se hjemmesiden eller opslag i opgangene.

Ring/skriv el. indtal besked til, Morten Olsson vedr. praktisk, teknisk, VVS, EL, Container o.l.

Ring/skriv til Kirsten Kempfner vedr. administration, husleje mv. (ikke sms)

Vi har:    

Hjemmeside, http://www.bf-kildevang.dk/

Bytterum i cykelkælderen

Lån af sækkevogn, trækvogn, stole og tallerkerner og kopper mm

fest-telt – henv. til beboerrepræsentationen

Man kan komme på en mailingliste. Bruges til udsendelse af referater, beskeder mm. Ca. 5-10 mails pr. år. Send en mail via vores hjemmeside, hvis du vil skrives på listen.

—————————————————————————-

EVENTUELT

Støttegrupper, fx “Bytterummets Venner”  (bestyr. ansvar)

andre fx Grill og havemøbler 

Generel oprydning, trapper, have, kælder og fælles arealer.   

Alle er velkommen til at give en hånd med.

Se næste sider for kommentarer til dagsordenen.

Kommentarer til beretning og de øvrige punkter på dagsordenen:

       Referent: Julie Dithmar

 1. 1) valg af dirigent:
  • ♣ Ole Worm er valgt 
 1. 2) Beboerrepræsentationens beretning 
 2. Highlights:
  • o Udfyld sedlen / skemaet med skader efter renovering – giv generelt feedback på renoveringen når det er muligt.
  • o Tjek jeres huslejer!
  • o Parkering – hvad må man, hvad må man ikke?
   1. 1. Man må ikke parkere foran garagerne
   2. 2. Man må ikke parkere i det gule skraverede felt
   3. 3. Man må ikke parkere inde i haveanlægget
   4. 4. Iflg. husordenen må man kun parker i de afmærkede båse
  • o Svar på forespørgsel mht. Vinduespolering
   1. 1. Jette har indsamlet tilbud til blok 1 (blok ud mod Strandvejen)
   2. 2. John arbejder på tilbud til resterende blokke
  • o Tak til LLO
 3. ♣ Forslag / spørgsmål til beretning:
  • o Nøgleboks til barnevognsrum/sækkevogne, Nej, spørg beboerrepræsentationen eller børnefamilierne, de har nøgler.
  • o Kan vi snakke med fakta om oprydning 
  • o Nøgleboks ved opgang 30 skal fjernes – det er efterladenskaber fra håndværkerne.
 1. 3) Årsregnskab for sidste år
 2. ♣ Kan regnskabet godkendes / accepteres
  • o Årsregnskabet godkendes
 1. 4) Fastlæggelse af kontingent
 2. ♣ Bestyrelsen foreslår beløbet hævet fra 25 til 27 kr.
  • o Forslaget er vedtaget 
 1. 5) Indkomne forslag
 2. ♣ Forslag fra Ole Worm: Specificering af DEAS regnskab vedr. Vicevært, container, med mere
  • o Beboerrepræsentationen og LLO har lavet indsigelser til DEAS regnskab og udfordrer pt hvilke arbejdsopgaver der bliver betalt for og udført (punkt a-d i forslaget)
  • o Garager:
   1. 1. Alle betaler til 2 garager. Den Gazmend bruger og den til barnevogne/ladcykler fremgår af driftsregnskabet.
   2. 2. Der er i øvrigt ledige garager.
  • o Ejendomskontoret er sat ud af drift – vi betaler ikke længere for det
  • o Generelt er viceværten (Morten) her kl. 7-9 på hverdage,
   1. 1. Lønudgiften til viceværten dækker også maskineri og lign.
   2. 2. Vi kan evt. bede om en arbejdsbeskrivelse for viceværten
 1. ♣ Udvidet Flisebelægning ved grill-området accepteres og ønskes.

            Det er udlejer der suverænt bestemmer om dette kan lade sig gøre

 1. ♣ Tørreplads på grønt område hvor der pt er paraply stativ
  • o Dette er der positiv stemning for – der er ingen indvendinger til forslaget
 1. ♣ Indhegning af containerområde med nøgle-adgang
  • o Måske låse på enkelte i stedet for indhegning?
   1. 1. Ulempen er at skrald så sættes ude foran containerne
  • o Bestyrelsen sættes til at undersøge muligheden for dette.
 1. ♣ Afskaffe den store container
  • o Vicevært synes ikke det er en god ide
  • o Der er ikke stemning for at afskaffe containeren
  • o beboerrepræsentationen forsøger at få oplyst udgiften pr.år
 1. ♣ Forslag/konstatering fra Jes
  • o Man MÅ IKKE ryge i elevatorer eller opgange. 
  • o Der er hermed gjort opmærksom på endnu engang at man IKKE MÅ bruger kældergangene og fællesarealer til at henstille uønsket indbo m.v.
 1. ♣ Hjertestarter
  • o TRYG fondes hjertestarter er gratis, men de er svære at få fat i. Vi vil anmode TRYG om at give en hjertestarter
 1. ♣ Hvornår bliver der gjort rent ved hovedindgange med dørtavler etc.
  • o BF er på sagen
 1. ♣ Ønske om at opstille et fuglehus igen
  • o Der vil komme måger og der er derfor ikke stemning for at opstille et fuglehus igen
 1. ♣ Store sten ønskes lagt på plads efter renoveringen
  • o Dette vil blive gjort når arbejdet er slut og græsplænen er reetableret
 1. 6) Valg 
 2. ♣ Af medlemmer til bestyrelsen
  • o Formand Jette Hansen genvælges 
  • o John Voermanns fortsætter
  • o Ditte er fratrådt 
  • o Allan fortsætter
  • o Simon fortsætter
 3. ♣ Af suppleanter
  • o Zaynab Al-Hussaini 
 4. ♣ Af revisor
  • o Ole Worm er genvalgt
 5. ♣ Af festudvalg etc.
  • o Zaynab Al-Hussaini er tovholder
   1. 1. Tovholder ønsker flere medlemmer, skriv til Zaynab
    1. a. Tjek evt. hjemmeside for kontaktoplysninger
 1. 7) Evt.
 2. ♣ Faktas små containere – fælles arbejde mellem fakta og DEAS om at få dette gjort pænere / mindre synligt
 3. ♣ Arbejdsdag i foreningen? Evt. grupper der tager sig af et område fx grillpladsen.
 4. ♣ Parkering (parkeringsselskab på ejendommen) parkeringstilladelser
  • o Pris og udlejers mulige indvendinger
  • o Der kunne nedsættes udvalg der undersøger mulighederne for parkeringsvagter eller lign. system der kan administrere hvem der parkerer på vores pladser.
  • o BF har fat i DEAS – de undersøger mulighederne
 5. ♣ Opsigelse af vinduespudser
  • o Dette mangler i forhold til kontrakt-vedkommende bedes henvende sig til beboerrepræsentationen
 6. ♣ Vaskeri
  • o Betaler vi for vand? Vi kan gøre indsigelser ved næste varsling
 7. ♣ Fakta og deres affald – kan der gøres noget ved dette?
 8. ♣ Fremtidsplaner på garagerne?
  • o De skal MÅSKE renoveres, den nuværende stand er noteret
  • o Der kan klages over garagen til DEAS – dette vil fremskynde en evt. proces, men ikke nødvendigvis til den positive side.
 9. ♣ Skal beboerrummet åbnes op?
  • o Er der stemning for dette? Det kræver at der er nogen der har ansvaret for dette rum. Der åbnes for beboerrum på forsøgsbasis. Der udpeges 3 ansvarlige.
  • o Beboerrummet kunne blive til bibliotek og bytterum kunne blive til værksted
  • o Vejvisning til beboerrum og bytterum på hjemmesiden