Husorden for ejendommen ”Kildevang”, revideret den 1. maj 2013.

 

1. Skader på installationer, ledninger o.lign.

Lejer skal straks og uden ophold foretage anmeldelse til administrationen eller varmemester, hvis der sker skade på installationer, ledninger o.lign., hvis udbedring er uopsættelig nødvendig. Dette gælder også utætte haner og rør i kælderen samt evt. hærværk.

 

2. Opsætning af foderbræt – fodring af fugle

Der må ikke opsættes foderbræt o.lign. uden for vinduer eller på altaner. Fugle må ikke fodres ud ad vinduerne – kun fra de opsatte foderhuse i haveanlægget.

 

3. Altankasser

skal være af plastic eller eternit og ophænges i galvaniserede bøjler bag betonbrystningen og i højde med denne. Blomster og anden beplantning skal holdes pæne.

 

4. Markiser og skærme

Markiser og solskærme må kun opsættes med administrationens skriftlige tilladelse- med retningslinier for opsætning, farver m.v..- og skal vedligeholdes således at altanen altid fremstår med en tiltalende ydre facade af hensyn til helheden.

 

5. Badning

Badning må ikke finde sted mellem kl. 24.00 og 06.00. I øvrigt under hensyntagen til omkringboende og vandspild.

 

6. Indvendig vedligeholdelse

a) Ifølge lejeloven er det lejers forpligtelse at vedligeholde låse, nøgler, ruder, wc- kummer, cisterner, håndvaske, badekar, afløb, køleskab, komfur o. lign. installationer.
b) Fejl eller skader på wc-cisterner skal uopholdeligt anmeldes til varmemesteren eller ejendomsadministrationen for at undgå unødigt vandspild.
c) vinduerne skal vedligeholdes i henhold til uddelte brugervejledning.

 

7. Luftning af sengetøj og tæppebankning

Tørring af tøj/sengetøj må ikke ske ud ad vinduer og over altanbrystninger. Tæppebankning af tæpper, måtter, møbler mm. må kun finde sted på de af administrationen anviste steder og tidspunkter.

 

8. Vaskekælder

Vaskerummet skal anvendes ifølge administrationens anvisninger (som er ophængt i vaskerummene) og kun i tidsrummet 08.00-20.00. Vasketider skal respekteres og maskiner være tømt ved vasketidens udløb. HUSK at lukke vinduerne. Hvis vaskenøgle ikke bruges, skal den fjernes, så den ikke blokerer for ledige vasketider.

 

9. Opgange/Elevatorer

a) Måtte foran entredør samt det nærmeste område skal altid være renholdt.
b) Der må ikke stilles genstande af nogen art i opgange eller elevatorer.
c) Ved ud- og indflytning skal der udvises stor omhu, så der ikke sker unødig skade på opgange og elevatorer.
d) Undgå at tænde unødig lys i dagtimerne.
e) Husk at sætte krog på vinduer, der åbnes på trappeopgange.
f) Tobaksrygning er ikke tilladt på fælles indendørsarealer.

 

10. Brug af elektriske instrumenter mv.

Brug af hammer og elektrisk værktøj må kun finde sted i dagtimerne på hverdage kl. 8.00 – 18.00, lørdage kl. 9.00 – 16.00 og søn- og helligdage kl. 10.00 -12.00.
Tiderne kan dog overskrides inden for rimelighedens grænser i få dage i forbindelse med indflytning.
Andre støjende instrumenter/maskiner anbringes på støjdæmpende underlag. Al brug skal ske under hensyntagen til naboer, under- og overboer.

 

10 A. Vaskemaskiner.

Vaskemaskiner installeret i lejlighederne må benyttes kl. 8.00 – 22.00.

 

11. Radio, TV, musikanlæg mm

Ved brug af radio, TV, musikanlæg mv. skal lydstyrken afpasses under hensyntagen til naboer og aldrig for åbne vinduer. Hovedtelefon/teleslynge kan evt. anvendes. Efter kl. 21.00 må der ikke øves eller spilles på musikinstrumenter, som kan høres uden for ens egen lejlighed.
Musikanlæg og højtalere bør anbringes på støjabsorberende underlag og specialbeslag anvendes ved ophængning på vægge.

 

12. Fester

I forbindelse med fester orienteres naboerne/opgangen ved opslag. Musikken afpasses efter naboerne, så støjen holdes på et acceptabelt niveau. Musikken slukkes/skrues ned til et absolut minimum kl. 02.00.

 

13. Vinduer i kælderen

Af hensyn til indbrud samt vandskader skal vinduer i kælderlokaler/rum lukkes efter brug.

 

14. Køkkenaffald, aviser mm.

Husholdningsaffald, skal kastes i affaldsskakterne, og skal være omhyggeligt indpakket i lukkede plasticposer. Lemmen skal lukkes efter brug.
Flasker og alle former for glas skal kastes i flaskecontaineren ved Fakta.
Større kasserede brugsting anbringes bag containerne på P-pladsen bag ejendommen.
Bortskaffelse af storskrald aftales med varmemesteren.
Aviser/blade skal anbringes i aviscontainere.
Der må ikke henstilles husholdningsaffald ved containeren på parkeringspladsen, da dette kan trække ræve og rotter til.

 

15. Vinduespudsning

Vinduespudsning betales over huslejen og foretages p.t.4 gange om året efter en omdelt plan. Det påhviler lejer at rydde foran vinduerne, så vinduespudseren kan komme uhindret til og sørge for at der er uhindret adgang til vinduer såvel udvendigt som indvendigt – ellers ingen pudsning.

 

16. Forbud på ejendommen

a) Fodboldspil, rulleskøjteløb og tilsvarende aktiviteter må ikke finde sted på ejendommens arealer.
b) Fyrværkeri må ikke antændes på altaner eller på ejendommens område.
c) Det er forbudt at plukke blomster og brække grene af træerne. Bede må ikke betrædes.
d) Det er ikke tilladt at holde hund. Det er heller ikke tilladt at holde andre husdyr, der kan være til gene for de øvrige beboere.
e) Grill må ikke bruges på altanerne.

 

17. Parkering

Biler og motorcykler må kun parkeres i de optegnede båse, medmindre særlig tilladelse foreligger.

 

18. Cykler

Cykler må ikke stilles op ad ejendommens mure, hegn, i trappeopgange eller gennemgange. Cykler skal stilles enten i cykelkælder eller i cykelstativer.

 

19. Haven

De opstillede havemøbler er ejendommens og må ikke fjernes. De stilles på plads efter brug i rengjort stand.
Hvis der grilles i haven, skal grillen være slukket og der skal være ryddet op inden man forlader stedet. Der bør tages hensyn til naboer og andre beboere efter kl. 23.00.

 

Alle lejere skal følge ovennævnte regler af respekt for de øvrige beboere. I grove tilfælde af overtrædelse af disse regler vil opsigelse af lejemålet kunne komme på tale.