Beboerrepræsentation Kildevang
ORDINÆRT BEBOERMØDE 24. Marts 2009 kl. 19.00

1. Valg af dirigent – til stede
Dirigent: Karin Norup – Referent: Mark L. Larsen
Fra Bestyrelsen: Klaus Poulsen, Christian Hald, Nils Høj, Mark L. Larsen
Fra LLO: Karin Norup
Fra Danejendomme: Tonni Ingvorsen, Lars Christensen

2. Bestyrelsens beretning, herunder fremtidig virksomhed. Ved Klaus Paulsen.

Kort gennemgang af sidste beboermøde. Møder med Dan-e. Samarbejdet med LLO mm. Lys på parkeringspladsen. Sagerne i huslejenævnet, dels om husets tilstand i forhold til moderniseringerne (vundet) og enkeltsagerne om depositum (vundet).Stadig uafklaret: Ejendomsskatter efter trafikomlægningen. Småsager om nabostøj og musik for åbne vinduer. Gennemgang af listen vi gennemgår hvert år med Dan-ejendomme vedrørende husets tilstand og haven mm. Henstillen til samme om større indflydelse ved ændringer i haven. Omtale af Nil’s og mit brev til Karen Jespersen om manglerne i lejeloven mht til beboerrepræsentationens muligheder i forhold til uvillig udlejer. (lejeloven står foran revision, og man må benytte alle muligheder.) Endelig tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Tak til afgående medlemmer og her i særlig grad Nils for hans store og utrættelige arbejde i den tid han har deltaget.

Der blev rejst spørgsmål angående følgende:

Forslag om flere cykelstativer – genetablering af cykelkælder v. Fakta?
Oprydning i cykelkælder – kan det foregå oftere? Lars fra Danejendomme gjorde opmærksom på, at det som regel har begrænset effekt, men beboerne udtrykte klart ønske om, at få det gjort i løbet af foråret.
Forslag: Inddrage det ”ekstra rum”, der ligger i forlængelse af cykelkælderen.
Vaskeri m. Kort. Der blev diskuteret for og imod. Der indhentes tilbud således at et evt. forslag kan bringes frem ved næste års beboermøde, intet er vedtaget.
Der blev talt om muligheden for at etablere en permanent grill i haven. Der skal rejses et forslag om dette, af de personer, der ønsker en grill, inden det kan vedtages.
Beretningern blev vedtaget af beboermødet.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

Godkendt

4. Fastlæggelse af beløb til dækning af udgifterne ved Beboerrepræsentationens arbejde.

Bestyrelsen foreslog uændret beløb. Vedtaget.

5. Indkomne forslag.

1. Forslag til aflåselig havelåge ved stien til Kildevænget. Ønske om at området gøres mere privat og dermed attraktivt for beboerne.

2. Iflg. Danejendomme kan der ikke sættes låge op. Men Danejendomme og bestyrelsen vil arbejde på en beplantning for at gøre området mere privat.Rengøring af svalegange/altangange. Det er vanskeligt at holde altanerne rene – råd modtages gerne. Mange oplever fremmed madlugt m.m. i lejligheden.

Rengøring af svalegange er sat i gang iflg. Danejendomme. Grundrens og knofedt blev foreslået til altanerne. Kunne håndlisterne blive renoveret? Evt. med en mere holdbar maling. Beboerrepræsentationen arbejder videre med dette.
Madlugt. Diskussion om madlugt, udluftningssystem m.m.. Iflg. Lars (DE) er der netop set på ventilationssystemet i hele ejendommen, og der har været problemer forskellige steder, som er udbedret nu. Der henstilles til, at varmemesteren kontaktes i de konkrete sager. Karin Norup (LLO): Bygningsreglementet giver nogle helt præcise retningslinier for, hvad der er tilladt mht. hastigheder på udluftning m.m., så man kan ikke bare ”skrue yderligere op” for systemet.

3. Ønske om opstramning af parkeringsreglerne, især foran garagerne.

Di Stefano redegjorde for hans oplevelser omkring problemer i forhold til parkering. Lars (DE): Der vil snart blive opmalet parkeringsbåse, og der vil ikke komme båse ved garagerne. Det henstilles til at husorden vedrørende parkering overholdes.

Forslag om nyt låse- og nøglesystem. Praktisk med kun en nøgle til dør, hoveddør og de kommende postkasser. Lars (DE): De er i gang med at indhente tilbud på dette.
Forslag om indsamling af mailadresser således at information fra Beboerrepræsentationen og Dan-Ejendomme kan sendes direkte.
Vedtaget. Mailingliste blev sendt rundt til påskrivning. Det henstilles til, at mails sendes ud, således at modtagerne ikke kan se hinandens emailadresser (Bcc). Der vil fortsat blive ophængt informationer på opslagstavlerne.

Forslag om alternativ el-leverandør.
Dette er op til den enkelte lejer, idet man selv kan vælge energi-leverandøren.

Forslag om, at der kun vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
Blev ikke vedtaget (15 vs. 8).

Forslag til nedsættelse af beboergruppe hvis formål skal være at yde pression over for kommunen for at få nedbragt støj og forureningsgener.
Klaus redegjorde for forslaget. Essensen er, at få lavet en målrettet og fokuseret indsats. Klaus mener, at de vil have respekt for individuelle henvendelser.
Forslaget blev vedtaget. Indtil videre er medlemmerne: Eva Gaarn, Bente Høgsholt, Ulla Metz og Klaus Poulsen

6. Valg til Bestyrelsen
Valgt: Klaus Poulsen, Mark L. Larsen, Eva Gaarn, Jette Hansen samt Niels Rossel
Supleanter: Christian Hald, Helene og Nils Høj blev valgt.
Revisor: Ole Kammersgård
Festudvalg: Niels og Mark organiserer det.

7. Nye muligheder for kabel TV.?

Dan-Ejendomme prøver at genforhandle kontrakten med YouSee.

8. Samarbejdsproblemer med udlejer og administrator, herunder sagen om regulering af depositum og forudbetalt leje

Nils redegjorde for dette og emnet blev behandlet.

Spørgsmål:
Hvem har ansvaret for at henvende sig i forhold til for meget betalt depositum- udlejer eller lejerne selv?. Iflg, Tonni Ingvorsen er det pålagt DE at foretage beregninger på det. Der vil blive taget hånd om alle sager fra den ”kritiske” periode omkring 1995.
Beskrivelser af de særlige tilfælde hvor der kan være tale om store fejl-opkrævninger, udsendes på mailinglisten. Man kan selv henvende sig til DE og LLO, hvis man er i tvivl.

9. Eventuelt

Tagrender og vandskader blev diskuteret. Det vil blive undersøgt, om der er behov for yderligere vedligeholdelse. Blomster/blåregn bør omplantes/flyttes.
Er der en jobbeskrivelse for varmemesteren og Per. Iflg. Lars (DE) ligger der en generel beskrivelse af, hvilke opgaver der skal løses. Der blev efterlyst en specifik liste for denne ejendom.
Forslag om en gartner, som skal tage en uge forår/efterår. Per og Hans har ansvaret for resten. Iflg. Lars (DE) vil der blive udsendt forslag om det. (modtaget af beboerrepræsentatione 31.3.09).
Der mangler markering af parkeringsbåse i gården ved Fakta. Lars: DE afventer et oplæg fra ejeren for renovering af dette område.
Rengøring: Trapper, vindfang og vaskeri vil fremover komme ind under rengøringsordningen.
Spørgsmål til DE vedr. vaskekælder: Skal det kun være hver 14. dag. Svaret var ja, men der vil blive fundet en løsning, så man kan gøre rent efter sig i vaskeriet.
I visse tilfælde flytter der beboere ind, uden at lejlighederne bliver moderniseret og huslejen sættes op. Hvem bestemmer, hvem der kan flytte ind under disse betingelser? Lars(DE): Det bestemmer ejeren.

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentationen.