REFERAT FRA BEBOERMØDE i KILDEVANG D. 14. MARTS 2016 I “THE KITCHENS” TIDLIGERE LOKALER. 

Tilstede:

Fra beboerrepræsntationen:

Jette Hansen

Karl Ejnar Nybo

John Voermanns

Fra LLO:

Bente Christensen

Fra DEAS/Green Circle:

Ingen

Beboere:

50 beboere

Referent: Annike Heilbuth og Birgit Gerlach meldte sig som notetagere til referatet, og Jette.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beboerrepræsentationens beretning, herunder fremtidig virksomhed
 3. Årsregnskab for sidste år
 4. Fastlæggelse af beløb til dækning af LLO-kontingent og beboerrepræsentationens arbejde.
  Bestyrelsen foreslår beløbet uændret.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til beboerrepræsentationen: valg af suppleanter, festudvalg – loppemarked
 7. Evt.

——————————————————————————————————————-

Pkt. 1.

Bente fra LLO blev foreslået og valgt som dirigent og konstaterede, at beboermødet var retmæssigt indkaldt.

Pkt. 2.

Jette gennemgik beboerrepræsentationens beretning:

Ejendommens vedligholdelse

 

Vi har endnu ikke modtaget udlejers endelige vedligeholdelsesplan. I december modtog vi et tiårigt vedligeholdelsesbudget, men det er reelt kun indeværende år, 2016, vi kan forholde os til, da udlejer har haft fagfolk til at gennemgå ejendommen (op til flere gange) og stadig er i tænkeboks vedrørende omfanget af de opgaver, der trænger sig mest på.

Vedligeholdelses planer for 2016: Lejlighedsmoderniseringer, Rep. af vandsystem, Rengøring af Affaldsskakter, Belægninger: asfalt og fliser. Hoveddøre, samt uspecificerede opgaver.

Indtil videre er kun rengøring af skakter gennemført, og moderniseringer foregår løbende. Der har været diverse “brandslukninger” ifm vandforsynings-problemer, men det er som om, at det ene vandrør efter det andet giver op til stor irritation for beboerne. Selvom der kommer VVS folk på sagen, er det langtfra sikkert, at de løser opgaven. Det er der flere eksempler på. Måske er løsningen, at samtlige vandrør i ejendommen skiftes ud. Det vil naturligvis nødvendiggøre adgang til alle lejligheder.

Problemerne med vandforsyningen i 24A er overgivet til LLO som er i kontakt med DEAS vedrørende en løsning på problemet. Vi forventer, at der meget snart sker noget i den sag.

Vi forventer også inden for kort tid at få mere information om fremtidige vedligeholdelses- og forbedringsplaner. Det ligger hos Sampension.

I det forgangne år har vi igen haft skybrud (4. sep.) og vandskader på ejendommen. Denne gang i nr. 30. Vandet stod også højt på de øverste svalegange i 22B.

BBR opfordrede DEAS til straks at få boret afløbshuller på svalegangene, som en hurtig og midlertidig løsning. Det blev ordnet få dage efter.

På vort (DEAS, Kurt D. og beboerrepræsentationen) budget og §66 møde 7. marts i år, understregede BBR at vores 1. prioritet er:

“Alle nedløbsrør, afløb fra altaner og svalegange, riste, tagrender, faldstammer, kloakker ol. renses, spules, rengøres og/ eller repareres/udskiftes. Gulv på de øverste svalegange og altaner efterses og alle revner og utætheder ordnes”

Vi ønsker ikke flere vandskader her i ejendommen.

I forbindelse med vandskader skal man være opmærksom på, at der kan være risiko for angreb af skimmelsvamp.

Vi har haft en cykel-oprydning sidste sommer, der gik lidt skævt. De umærkede cykler blev fjernet en uge for sent, hvilket gav nogle problemer, som blev løst efterfølgende.

Garage nr. 29 er kommet godt i gang med hensyn til parkering af barnevogne og ladcykler.

Nøgle bestilles hos Vicevært Kurt Ditlevsen.

Parkeringsproblemer – Der er stadig tomme garager til udlejning. Der må ikke parkeres uden for de afmærkede parkeringsbåse.

Parkeringsfirrma droppet pga forudsigelige problemer med annullering af bøder, der ikke skulle have været udstedt. Det ville i givet fald være formandens opgave. (fuldtidsjob)

The Kitchen, Man forsøger stadig at udleje lokalerne.

Trapperengøring og vinduespudsning fungerer i det store og hele. Det sker dog af og til at der ikke bliver pudset udvendigt på svalegangene eller udvendig på alle ruder, der kan nås fra jorden. Det skal gøres, uanset om der bliver pudset indvendigt i lejligheden eller ej.

Vinduespudser skal ikke kontaktes, for at man kan få pudset sine vinduer før andre osv. Lad ham følge den plan, der er lagt for arbejdet, ellers risikerer vi at han overser nogle. Der er p.t. kun en mand på jobbet, før var de altid to. Derfor vil man få pudset senere på dagen end vi er vant til.

Det afhænger også i høj grad af hvor mange lejligheder der skal have pudset vinduer. (Vi har bedt om at få 2 mand på opgaven også om mandagen fremover. Jette)

Hvis man erfarer uregelmæssigheder eller manglende vinduespudsning/rengøring bedes man henvende sig til Kurt Ditlevsen, eller til vinduespudser- eller rengøringsfirmaet. Lad være med at skælde ud på vinduespudseren eller dem, der vasker trapper.

Opslagstavler i ejendommen

Der vil blive indkøbt og opsat aflåste opslagsskabe samt alm. opslagstavler i alle opgangene.

Desværre synes nogle få personer at finde fornøjelse i at fjerne opslag fra tavlerne, nogle gange øjeblikkeligt, og ofte før “begivenheden” er overstået.

Der er nogle opslag, som skal hænge der konstant, såsom vigtige telefonnumre osv.

 

Huslejen

1 jan 2015   Varslet sep.2014. Omkostn.bestemt leje, kun §18 og 18b, udvendig vedligehold. konti iflg nettoprisindeks. ca kr 6,33 (74 kvm. lejlighed)

 1. sep.2015 (1. jan. 2015) varslet maj 2015. Skatter og afgifter. ca. 38 kr. for (74 kvm) Stigningen skyldes udelukkende Grundskyld. Steg med kr. 101.170 til kr. 1.681.973. forrige stigning: 93.687,
 1. sept. 2015 (1.1.2015) varslet maj 2015 Antenne kr. 20/md. – regnefejl – derfor ny

 

 1. nov- 2015 (1.1.2015 varslet nov. 2015 Antenne rettelse – nedsættelse minus – 7,73 /md.
 1. dec 2015 Nedsættelse pga udløb af 5 års aftale (Varmecentralen) ca kr. 45/md

samlet sum kr. 11,06 forhøjelse i 2015

1.1.2016 varslet sep. 2015 Omk.bestem leje   kun §18 og 18b ca kr 7 /md

1.6.2016 (1.1.2016) varslet feb. 2015 skatter og afgifter kr. 0,43 /md !

1. juli 2016 (1.1.2016) Antenne kr 4,63 /md

1. april 2016 Nedsættelse: Regulering Depositum/forudbetalt leje minus kr. 19 pga af fejl i beregningen på husleje oversigten (Ændring af beløb til vedligeholdelse, brev af 28 sep, 2015 fra DEAS.)

Have- gårdanlæg

Generelt synes vi, at der bliver taget godt hånd om haven både sommer og vinter.

Der bliver saltet i rigelige mængder. Det kan blive dyrt.

Der bliver smidt en del papiraffald ved lågen.

Haven mellem blokkene er tidskrævende at vedligeholde, så den fremstår ikke altid lige pænt.

Træer mod nord beskåret iflg aftale med naboen. Udgiften deles med dem. Der var problemer med parkerede biler, der skulle have været fjernet inden beskæringen, som måtte udsættes en uge. Det koster ekstra, da de store maskiner måtte køre hjem med uforrettet sag og komme igen ugen efter.

Pkt. 3.  

Jette gennemgik årsregnskabet. Ingen bemærkninger til det.

Pkt. 4.  

Kontingentet til beboerrepræsentationens arbejde og til dækning af kontingent til LLO fortsætter som hidtil kr. 25

Pkt. 5. 

Indkomne forslag:

Janne Krogh Hansen har foreslået etablering af en legeplads hun var ikke selv tilstede, men Karl Ejnar gennemgik det opslag, der har hængt på opslagstavlerne, der forelå ikke noget videre omkring økonomien.

Birgit Gerlach kunne godt forstå de unge mennesker med børn, men syntes ikke at lejlighederne egner sig til familier med børn, de er for små og oprindeligt baseret på et helt andet klientel.

Hun syntes lejlighederne er dyre og efter den afsluttede tilstandsrapport er der mange

reparationer og udbedringer i vente, der skal betales af lejerne med yderligere huslejestigninger i vente, hvorfor tiltag som en legeplads må afvente disse.

En beboer fremførte at der formodentlig er skimmelsvamp i visse lejligheder og det var vigtigt at udbedringer af ejendommens sundhedsmæssige forhold kom i første række før andet kom på tale.

Undersøgelser er gjort på forskellig vis også omkring en sponsoreret legeplads. Men Jette mente ikke, at Sampension der var interesseret i diverse reklamer på en eventuel legeplads. Mht økonomi anslog Jette, at det kunne gøres for max 25 kr pr. måned/lejemål.

Der blev fra beboerside nævnt forringelse af “herlighedsværdi” hvis placering skulle være på den store græsplæne, et forhøjet støjniveau og sandsynligheden for en tiltrækning af børn udefra blev også nævnt.

Klaus P: mente at et overblik over økonomi, placering mv var væsentlig for en videre behandling af legepladsspørgsmålet.

Udlejer var ikke hørt ang. legeplads, hvilke nogle mente burde ske først, men bestyrelsen ville have en tilkendegivelse fra beboerne inden, Det fik de ved håndsoprækning og der er ikke stemning for etablering af en legeplads på nuværende tidspunkt. Der var 41 imod og 27 for forslaget.

Øvrige forslag og henvendelser blev henlagt til punktet eventuelt.

Pkt.6. Valg

Jette Hansen formand var ikke på valg og John Voermanns og Karl Ejnar Nybo blev genvalgt med applaus.

Der blev kraftigt opfordret til at flere skulle melde sig ind i bestyrelsen, men uden den store tilslutning.

Allan Lauridsen blev valgt som suppleant.

Revisor Ole Vorm blev genvalgt.

Der var heller ikke nogle, der ønskede at indgå I et festudvalg.

Spørgsmålet om vedtægternes betydning blev vendt, men vedtægterne kan ikke gå over lejeloven, de er retningslinjer for den enkelte ejendom udtalte LLO’s repræsentant. (Jeg har efter mødet erfaret, at der i vores vedtægter pkt. 7- i øvrigt står: Boligministeriets bekendtgørelse nr. 709 af 09.09.1997 om beboerrepræsentation er gældende. Præcis som Bente sagde. Link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=85623. Der står en hel del om mange ting, der ikke er relevant for os, derfor laver man i lighed med andre boligforeninger egne vedtægter. Fx indkaldelse til beboermøde 4 uger før i stedet for 8 dage osv. Jette) 

Pkt.7. Evt

Der var diverse forslag og spørgsmål nogle fremsendt skriftligt til bestyrelsen:

 • Indkøb og opsætning af en “strække duge/sengetøj holder” på vægge over strygerullen. Beboerrep. undersøger marked og pris.
 • Om 2 år bliver der sikkert frit valg af TV udbyder. Bliver der mulighed for frit valg her?

Jette udtalte at vi har en 3-årig aftale med YouSee som udløber om 2 år og at det i øvrigt er udlejer, der bestemmer. Som lovforslaget ser ud nu, ville hver enkelt lejer kunne melde sig ud af antenneordningen. YouSee ejer vores anlæg, så det kan blive dyrt at bruge en anden udbyder.

 • HTH biler er enormt store og ødelægger belægningen når de kører op imellem de grønne anlæg, kan de forbydes indkørsel?
  Det er svært at forhindre men brandbiler og flyttebiler skal også kunne køre ind, muligvis kan der indføres en vægtgrænse, de gældende regler må indhentes hos DEAS/Sampension.
 • Der blev spurgt til gældende regler for antal personer i en lejlighed? (Et lejemål må ikke udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller specialtilladelse fra kommunalbestyrelsen. Jette)
 • Der ikke tilladt at holde hund eller kat i
 • Bjørn efterspurgte en parkeringslicens nu hvor parkeringszonerne skal udvides eller en evt. Bom blev også nævnt, men det kan ikke administreres jvf beretningen.
 • Prisen på vindues polering blev efterlyst idet antallet af pudsninger er blevet reduceret, men ikke prisen.? Prisen fremgår af opstillingen på Omkostningsbestemt huslejeregulering som vi modtager en gang om året. (De seneste to år har vi kun fået §18 og 18b forhøjelser, så vi skal tilbage til brev fra Aberdeen af 6. december 2013, varsling af omkostningsbestemt leje pr. 1. jan. 2014. Der kan man se alle specificeringer af omkostningerne. Vinduespolering kr. 79.780/år. Det svarer til 108 kr. pr. pudsning/lejlighed pr. kvartal. Jette)(Det er ikke rigtigt at prisen stiger, for nogle år siden var prisen meget højere).
 • Klaus P. orienterede om bytterummet og beklagede den dårlige affaldshåndtering/sortering.
 • Byggestøj I forbindelse med moderniseringer blev nævnt med henblik på en kompensation, men Bente fra LLO orienterede om at alle sager desangående var tabt.
  Dirigenten tabte tråden og lod andre komme til orde før Klaus var færdig med sine punkter.
 • Musikstøj fra Docken var et af Klaus’s punkter, han ville gerne høre, hvor mange der var generet og evt. have en samlet underskriftindsamling for en fælles klage til Politi og Københavns kommune. Der var ikke større tilslutning højst en enkel yderligere havde følt sig generet af støjen. Klaus Poulsen har efter mødet påpeget at han ikke kom til orde pga. utilbørlig opførsel fra personer i forsamlingen og at spørgsmålet derfor ikke kom retteligt til afstemning.
 • De store skybrud har haft mange eftervirkninger I ejendommen til følge. Klaus P. påpegede dårlige rør, manglende tømning af tagrender og tilstoppede nedløb har været med til at forværre disse efter Vandet trænger ind i konstruktionerne og giver varige fugtskader med skimmelsvamp til følge. Klaus P. samt en anden beboer ønsker en registrering af skimmelsvampplagede lejligheder, for at få et overblik over, hvor mange der er ramt.

Jette påpegede, at bestyrelsen har udbedring af rørføringer som første prioritet på listen over istandsættelser. Udskiftning af rør hører under vedligeholdelsesarbejder, hvorfor det er udlejers udgift.
En lang række mindre emner var oppe at vende:

 • Aviser og reklamer hober sig op I forbindelse med postkasserne, ryd op efter dig selv og også gerne andre, der glemmer det!
 • Der var klage over hoved- og bagdør i 24 B smækker med voldsom larm til følge, Kurt skal kontaktes og regulere dørpumpen.
 • Jytte klagede over at elevatoren i 22B alt for ofte er ude af funktion. Det er påtalt over for Kurt, men der må skrives til Deas. Det har tit været I forbindelse med håndværkere på stedet. Døren bliver ofte spærret med papir eller andet, så den forbliver på stedet! Det blev nævnt, at der ikke må transporteres byggeaffald I elevatoren, men hvordan skal det håndhæves?
 • Det blev nævnt at havemøblerne står ude hele vinteren og hvorfor kan de ikke sættes inden døre. Lejerne betaler til et barnevogns-rum (en garage), men der er ikke plads til havemøbler også, så foreløbig forbliver de udendørs.
 • Der blev spurgt til udvendigt hængende altankasser og en opsat parabol, det er ikke ifølge husordenen, der blev svaret, at det skal udlejer sørge for ikke sker.
 • Lys I en trappeopgang nr. …? Går for hurtigt ud, det skal reguleres af Kurt. ?
 • Der blev spurgt til om ejendommen var undersøgt for PCB og om den var brandsikret, det ved bestyrelsen ikke. (Bygningen må være brandsikret, ellers var den ikke godkendt til beboelse. Undersøgelser for PCB, Zinck, Asbest, kobber mm vil blive foretaget før eventuelle større vedligeholdelsesarbejder går i gang. Jette.)

 

 1. Vi vil gerne henstille til deltagerne på beboermøderne at huske at sige deres navn når de kommer med et indlæg.

Svarene i kursiv er ikke oplyst på selve mødet, primært fordi vi ikke kunne svare på stående fod. Jette har så undersøgt sagerne efter mødet og tilføjet svarene i kursiv.

Vi siger tak til DEAS for lån af lokalerne til beboermødet.

Referatet kan også læses på vor hjemmeside: www.bf-kildevang.dk i løbet af et par dage.

mailadr.: kontakt@bf-kildevang.dk

Hvis ønsket, kan man komme på mailingliste. Send en mail via vores hjemmeside www.bf-kildevang.dk. Bruges til udsendelse af referater, beskeder mm. ca. 5 mails pr. år.

Praktiske informationer:

Spørgsmål vedr. praktiske ting, teknik, VVS, EL, Container o.l. :

Kontakt ejendomsinspektør Kurt Ditlevsen, Tlf. 22 82 52 84  kurt@greencircle.dk

Spørgsmål vedr. administration, husleje mv. :

Kontakt Kirsten Kempfner, DEAS, Telefon 39 46 60 82 – kke@deas.dk

Flere oplysninger findes på vores hjemmeside.

mvh. Beboerrepræsentationen, 29. marts 2016