Kan også læses som .PDF her(anbefales):

Referat beboermøde 23_9-2020 samt fra konstituerende møde den 30_9_2020

Tilstede fra beboerrepræsentationen (videre benævnt som BR:

Simon Brixen

John Voermanns

Antal lejligheder repræsenteret ved mødet 24

Antalt fuldmagter medbragt 15

Ingen tilstede fra Sampension, DEAS, Green Circle eller LLOH.

Alle beboere har i postkasse modtaget brev af 18/9-2020 fra ny administrator (Newsec) vedr. overgang pr. 1. oktober 2020.

Referent: Ditte Salmansen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. BR’s beretning, herunder fremtidige virksomhed.
 3. Årsregnskab for det forløbne år.
 4. Fastlæggelse af beløb til dækning af kontingent til LLO og BR-/festudvalgets arbejde. Bestyrelsen foreslår beløbet forhøjet med kr. 2,-/md (stigningen øremærkes sociale arrangementer)
 5. Indkomne forslag (sendes/indlev. senest onsdag 9/9-2020) til kontakt@bf-kildevang.dk eller i en BR’s postkasse.
 6. Valg
  BR appellerer kraftigt til nye deltagere. 5 medlemmer med følgende
  profil søges:

1 regnskabs-/juristkyndig primære fokus skal være kontrol af kommende
huslejestigninger, driftsbudgetter m.m. i samarbejde med kasseren og
LLO.

1 regnskabskyndig som ny fungerende kasserer.

1 regnskabskyndig blæksprutte med E-ansvar: styre hjemmeside, evt.
nyhedsbrev, besvare BR’s mail (beboerklager) og formentlig P-ansvarlig.

1 praktisk ansvarlig: Opsætning af skiltning og div. infoopslag, omdeling
af ”Vi Lejere”, kontakt til vicevært/havemand samt teknisk overblik over
ejendommen. Primært omkring nye ønsker til gård/fællesområderne i
samarbejde med formanden.

1 formand, koordinerende ansvar for BR’s medlemmer/arbejde, primær
ansvarlig for korrespondance og møder med DEAS, fest- og P-udvalg.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Formand Jette Hansen, 22B, 2.3    -fratrådt bestyrelsen

John Voermanns, 24A, 4.tv                              -modtager muligvis genvalg

Simon Brixen, 30, 4.1                                       -modtager muligvis genvalg

Allan Lauridsen, 26A,1.tv                                -modtager ikke genvalg

Valg af suppleanter:

BR appellerer kraftig til nye deltagere, gerne min. 2, som kan supplere
ovenstående profiler.

Zaynab Al-Hussaini, 22B, st.3                         -modtager ikke genvalg

Valg af revisor:

Ole Vorm                                                             -modtager muligvis genvalg

Valg af festudvalg/loppemarked/sommerfest:

Zaynab Al-Husseini, 22B, st.3                         -modtager genvalg

 • Evt.

Lejere, der er forhindret i selv at møde op, kan aflevere fuldmagt til en anden deltager (evt. til en fra bestyrelsen).

Benyt også lejligheden til at få hilst på dine naboer!

Der vil desværre grundet Covid-19 ikke være repræsentant fra LLO Hovedstaden tilstede.

Referat

Pkt. 1

Ole Worm blev valgt som dirigent og konstaterede mødet retmæssigt indkaldt.

Ditte Salmansen påtog sig opgaven som Referent.

Referat af tidligere beboermøde afholdt 26. marts 2019 bekræftes godkendt, uden indsigelser af fremmødte.

Pkt. 2

Simon: gennemgang af BR’s beretning.

 • Takkede Jette for fin og lang ”tjeneste” og overrakte 2 fl. vin.
 • 2 sager i Huslejenævnet: 1 verserende samt 1 tabt, hvilken er anket 25. August 2020
 • Ny varslet omkostningsbestemt huslejestigning pr. 1. jan. 2021, er modtaget ultimo august 2020, men pt. ikke i samarbejde med LLOH indgivet til huslejenævn.
 • Samarbejdet med DEAS slutter pr. 1/10-2020 og overgår til NEWSEC som ny admin.
 • DEAS netop godkendt renovering af haveanlægget. Livlig diskussion bl. deltagerne, herunder fældning af 2 stk. birketræer, som af nogle beboer er ønsket bibeholdt, inden ny haveplan forelagt for DEAS, SAMPENSION og BR.

Pkt. 3

Simon gennemgik kort regnskabet/kassebeholdning ca. 44.000. Ingen bemærkninger og BF-regnskab for 2019 godkendes uden indsigelser.

Pkt. 4

Af BR blev der foreslået en forhøjelse af BF-kontingent på kr. 2/md pr. lejemål, hvilket herefter vil udgøre 29 kr./mdr. pr. lejemål. Forhøjelsen tiltænkes øremærket sociale arrangementer i ejendommen. Forhøjelsen vedtages med overvældende flertal.

Pkt. 5

Indkomne forslag:

Christian Skov Bojsen: Tilladelse til at holde kat, der er ikke mulighed iflg. Lejekontrakt.

Adam & Thea: Overvågning i tørrerum pga. tyveri: henvendelse på ny til Admin om mulighed, men anses for svær grundet GDPR etc.

Forslag om ny indretning af stort tørrerum ved stort vaskeri foreslås afsøgt af ny BR i samarbejde med ny Admin.

Birthe Højer: Diskussion af snavsede svalegange, problem med for få P-pladser samt at alle måske kunne give sit eget bidrag til at holde rent på fællesarealer:

Trapperengøringsfirmaet er ikke forpligtet til ekstra rengøring. Ønskeligt med hovedrengøring hver eller hver andet år. Drøftes videre i bestyrelsen.

Niels Christian Rossel: 6 punkter – foderbræt, flisebelægning. 22A, P-pladsmangel (genopmales), udsugning 22C virker stadig ikke, belægning svalegange krakelerer:

Forslagene vendt grundigt i salen.

Foderbræt vil af ny BR medbringes som ønske ved førstkommende møde med ny Admin.

Vedr. flisebelægning, svalegange og udsugning opfordres det af BR at nystiftet ”Anker Hansen / fejl- og mangel”- udvalg inddrager dette som del af udvalgets arbejde.

Vedr. Parkerings udfordringer opfordres det af BR at nystiftet Parkering-udvalg inddrager dette som del af udvalgets arbejde.

Indkomne forslag afleveret til BR-medlem Simon af H.H Lønholt (8/9-2020) vedr. Parkeringsanarki blev ligeledes omtalt. Endvidere blev nævnt at beboere parkerer foran og tæt på lejlighedsvinduer, hvilket generer, ikke acceptabelt. Skal beboere MED garage benytte P-pladserne, etc. Alle disse emner opfordres det af BR at nystiftet Parkering-udvalg inddrager dette som del af udvalgets arbejde.

Simon og John:

Fest-udvalg: Opfordring til at melde/støtte op om mere fællesskab vha arrangementer, herunder loppemarked, sommerfest etc.

Parkerings-udvalg stiftes: Bjørn, Niels, Andy & Salah stiller op og godkendes. Udvalget skal arbejde mod 1-2 gennemtænkte løsninger som kan præsenteres og stemmes om på næste beboermøde.

”Anker Hansen / fejl- og mangel”- udvalg stiftes: Niels og John stiller op og godkendes. Udvalget skal arbejde mod en samlet fejl- og mangel liste for hele ejendommen som i samarbejde med BR kan præsenteres for Admin / udlejer til fremtidig vedligeholdelsesplan etc.

Simon Brixen: For egen regning indkøb/nedgravning af trampolin. Placering bag de små garager på en lille græsplæne, hvor mindst mulig støj vil genere andre beboere uden børn. Livlig debat efterfulgt af afstemning, forslaget vedtaget 22 for, 17 imod.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Følgende interesserede meldte sig:

Niels 22C, st.2

John 24A,4.tv.

Ditte 30, 4-3.

Laila 30, st.1.

Andy 24A, 2.tv.

Kirstine 22C, 3-6

Salah 26A, 1.th.

Stiller op og godkendes uden indsigelser.

Marianne 22C, st.7

Opstiller efter endt møde direkte til referent

Valg af suppleanter:

Simon 30, 4.1 stiller op og godkendes uden indsigelser.

Revisor Ole Vorm genopstiller ikke og ingen melder sig til opgaven. Ny BR må udpege fremtidig revisor. Ole vil være behjælpelig i overgang-perioden.

Medlemmer af festudvalget:

Zaynab 22B st.3 Ditte 30, 4.3, Bjørn 30, 2.6, Niels 22C, st. 2

Stiller op og godkendes uden indsigelser.

Evt.:

Blomsterkrukker på svalegang – BR skal gennemgå/opdaterer ”husorden”

Lås (evt. ny låge) på låge ud mod Strandvejens fortov blev vendt – løsning kunne være Skilt (Privat have ingen gennemgang) alternativt ny lås med universal opgangsnøgle, BR bibringer dette emne til første møde med ny admin.

Trygfonden: opsætter hjertestarter, info herom sættes op på opslagstavler. BR anmodes om at fremsende tak til initiativtager Jesper, hvilket BR bekræfter.

Oprydning cykelkælder blev efterlyst – er tidligere sket, BR vil snakke med Vicevært Heine om dette.

Tak til bestyrelsen og deltagere for god ro og orden. Referatet findes på hjemmesiden:

www.bf-kildevang.dk

Email: kontakt@bf-kildevang.dk

De bedste hilsener

Beboerrepræsentationen , september 2020.

Som opfølgning på beboermødet den 23. september 2020 har bestyrelsen ved møde den 30. september 2020 konstitueret sig.

Inviterede til mødet var iht de på beboermødet opstillede – og følgende deltog:

Andy 24A, 2.tv.

Ditte 30, 4-3.

John 24A, 4.tv.

Laila 30, st.1.

Marianne 22C, st.7

Niels 22C, st.2

Simon 30, 4.1 (deltog delvist)

Kirstine 22C, 3-6 og Salah 26A, 1.th var inviterede, men mødte desværre ikke op.

Det er oplyst, at begge opstiller, som suppleanter.

Hvert af de opstillede, fremmødte og stemmeberettigede 6 beboere præsenterede sig selv og gav udtryk for, hvor de selv mente, deres kompetencer kunne gøre sig gældende. To meldte sig som formand: Niels Rossel og Laila Folke.

Herefter afgav hver person sin stemme på valg af formand:

1 stemte for Niels, 5 stemte for Laila

Den ny formand udtaler:

”Som nyvalgt formand siger jeg mange tak for tilliden. Jeg ser min rolle, som værende samlende, koordinerende og uddelegerende. At sikre et godt og positivt samarbejde i bestyrelsen, med udlejer, administrator samt alle øvrige samarbejdspartnere og ikke mindst sikre, at alle beboere skal føle sig velkommen og hørt i Kildevang. Jeg skal gøre mit allerbedste for at bidrage til et på alle måder godt miljø”.

Siden det konstituerende møde har Marianne med beklagelse trukket sig fra bestyrelsen og som kasserer. Ny kasserer er Ditte Salmansen. Simon Brixen er indtrådt som medlem af bestyrelsen. Ole Worm har endnu engang takket ja til at påtage sig ansvaret som revisor – tak for det!

Bestyrelsen ser herefter ud, som følger:

Andy Holm 24A, 2.tv.

Ditte Salmansen 30, 4-3. (kasserer)

John Voermanns 24A, 4.tv.

Laila Folke 30, st.1. (formand)

Niels Rossel 22C, st.2

Simon Brixen 30, 4.1

Suppleanter

Kirstine 22C, 3-6

Salah 26A, 1.th

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet. Vi er ved at overtage og skabe os overblik over opgaverne fra den tidligere mangeårige formand, Jette Hansen. Ved et kommende møde i bestyrelsen vil vi fordele opgaverne mellem os, så hver vores kompetencer kommer allerbedst i spil.

Indtil videre vil Laila være at træffe i beboerrummet (mødelokalet ved det store vaskeri i forhuset) den første onsdag i hver måned mellem kl. 17:30 og 18:30. Her vil der være mulighed for at få mere at vide om arbejdet i beboerforeningen samt komme med gode idéer til, hvordan vi kan skabe et endnu bedre sammenhold i Kildevang.

På gensyn!

LF

13/10/2020